Newsletter: Plenární zasedání EP 28.- 31. května 2018 ve Štrasburku

Ve dnech 28. - 31. května 2018 budou poslanci a poslankyně Evropského parlamentu jednat na plenárním zasedání ve Štrasburku. Na programu mají mimo jiné tato témata:

Budoucnost EU: Rozprava s lucemburským premiérem Bettelem

Předseda vlády Velkovévodství lucemburského Xavier Bettel se ve středu jako šestý lídr členského státu EU zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie. Rozpravy se zúčastní také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Xavier Bettel je od roku 1989 členem lucemburské liberální Demokratické strany (DP), za kterou byl v roce 1999 poprvé zvolený do Poslanecké sněmovny země. Od roku 2013 je předsedou lucemburské vlády - ve funkci nahradil Jeana-Clauda Junckera, který se později stal předsedou Evropské komise.

Lucemburský premiér zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako šestý lídr členského státu podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti EU mezi hlavami států a vlád EU na jedné straně a poslanci EP na straně druhé odstartovala v lednu 2018 a bude pokračovat až do příštích evropských voleb.

Rozprav o budoucnosti EU se dosud zúčastnily tyto hlavy států a vlád: irský premiér Leo Varadkar - dne 17. ledna, chorvatský premiér Andrej Plenković - dne 6. února, portugalský premiér António Costa - dne 14. března, francouzský prezident Emmanuel Macron - dne 7. dubna, belgický premiér Charles Michel - dne 3. května. 

Dalším lídrem EU, který se zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie, bude předseda nizozemské vlády Mark Rutte. Do Evropského parlamentu zavítá během červnového plenárního zasedání ve Štrasburku.


Nová antidumpingová opatření na ochranu pracovních míst a průmyslu EU

Efektivnější boj EU s environmentálním a sociálním dumpingem. Právě to si poslanci slibují od nové právní úpravy, o jejímž konečném znění bude plénum diskutovat v úterý a hlasovat ve středu.

Nové nařízení, na jehož znění se poslanci v prosinci 2017 dohodli s ministry členských států, umožní Evropské unii zavést vyšší cla na dumpingové či subvencované dovozy ze třetích zemí.

Poslanci v rámci jednání s ministry prosadili, aby se náklady průmyslu EU na dodržování mezinárodních dohod v sociální a environmentální oblasti promítly do výpočtu cel.

Do antidumpingových vyšetřování by měly být zapojeny také odbory, jejich trvání by se mělo výrazně zkrátit a malým a středním podnikům, které požádají o zahájení šetření, by měla být poskytnuta administrativní pomoc.

Cílem reformy právních předpisů Unie na ochranu obchodu z roku 1995 je zohlednit měnící se potřeby podniků, pracovníků a spotřebitelů v EU. Navrhovaná opatření doplňují v listopadu schválená antidumpingová pravidla Unie vůči třetím zemím, která výraznými hospodářskými zásahy zvyšují konkurenceschopnost svých firem.

Nové nařízení vstoupí v platnost den po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU. Mělo by se tak stát v první polovině června 2018.


Obnovení důvěry v Schengen

Poslanci budou v úterý diskutovat o možnostech, jak posílit vzájemnou důvěru členských států ve fungování schengenského prostoru. Svoje doporučení shrnou ve středu do nelegislativního usnesení.

První výroční zpráva o stavu schengenské spolupráce, v rámci které se dvacet šest států dohodlo na ukončení pasových a dalších kontrol na svých společných hranicích, reaguje na hlavní nedostatky aplikace schengenského acquis v praxi, stejně jako na pokrok dosažený při jejich odstraňování, a navrhuje další kroky.

Poslanci v předloženém textu usnesení odsoudili pokračování obnovování kontrol na vnitřních hranicích a budování fyzických bariér, včetně plotů, mezi členskými státy.

Náklady spojené s obnovením kontrol na vnitřních hranicích v celém schengenském prostoru na dva roky se odhadují na 25 až 50 miliard eur. Pokud by všechny schengenské země natrvalo obnovily hraniční kontroly, náklady by se během deseti let vyšplhaly na 100 až 230 miliard eur.

Organizace Transnational Institute (TNI) odhaduje, že evropské země na hranicích vybudovaly více než 1.200 kilometrů plotů s náklady alespoň 500 milionů eur.


Rozpočet EU po roce 2020: Reakce na návrh Evropské komise

Parlament ve středu formálně zareaguje na návrh rozpočtu EU na období 2021-2027 z dílny Evropské komise. Hlasování o nelegislativním usnesení bude předcházet rozprava s exekutivou EU o dlouhodobém financování aktivit Unie.

Poslanci se k příštímu víceletému finančnímu rámci (VFR) Unie vyjádřili neformálně už 2. května, tedy v den, kdy předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a komisař pro rozpočet Günther Oettinger představili plénu své návrhy. Mnozí zákonodárci připustili, že se Komise vydala správným směrem, vytkli jí však nedostatek ambicí.

Usnesení přinese ucelenější reakci Evropského parlamentu k budoucímu víceletému finančnímu rámci Unie. Poslanci se při jejím koncipování opřou o svá stanoviska ze 14. března, kdy se prostřednictvím dvou usnesení vyjádřili k financování aktivit EU po roce 2020, a to z pohledu výdajů i příjmů.

Plénum pravděpodobně odmítne navrhované snížení rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) a politiky soudržnosti a bude požadovat vysvětlení změn ve financování jednotlivých programů a jejich lepší porovnatelnost.

Po předložení návrhů Evropské komisi je na řadě Rada (ministrů) EU, která k nim musí přijmout stanovisko. Schválení konečné verze dlouhodobého rozpočtu EU podléhá souhlasu Evropského parlamentu. Poslanci požadují bezodkladné započetí rozhovorů EP, EK a Rady o budoucím VFR a o vlastních zdrojích Unie s cílem dosáhnout dohody ještě před volbami do EP v roce 2019.


Budoucnost zemědělské politiky EU: Odmítnutí rozpočtových škrtů a zestátnění

Reformní plány, jejichž cílem je inteligentnější a udržitelnější farmaření a jednodušší, spravedlivější, ale zároveň nadále skutečně společná a řádně financovaná zemědělská politika EU, budou v pondělí předmětem plenární rozpravy a středečního hlasování poslanců.

Poslanci Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) v předloženém textu usnesení vyjádřili podporu návrhu Evropské komise poskytnout členským státům více flexibility, aby si mohly přizpůsobit Společnou zemědělskou politiku (SZP) svým potřebám.

Zároveň však odmítli tzv. zestátnění SZP, resp. návrat zemědělské politiky či její výrazné části na úroveň členských států, které by podle nich mohlo narušit hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Budoucí zemědělská politika EU by měla vést k větší environmentální udržitelnosti farmářské produkce a podporovat inovace, výzkum a inteligentní zemědělství, avšak jejím hlavním cílem musí podle poslanců zůstat udržení dostatečné produkce kvalitních a cenově dostupných potravin pro spotřebitele v celé EU. To si však vyžaduje řádné financování SZP, jejíž rozpočet by také po roce 2020 měl zůstat minimálně na současné úrovni, zdůrazňuje navrhované usnesení.

Poslanci v pondělí v další rozpravě zhodnotí také existující nástroje SZP na podporu mladých a nových zemědělců a budou prostřednictvím samostatného usnesení, o kterém budou hlasovat v úterý, požadovat opatření, které jim ulehčí přístup ke kapitálu, půdě, poradenským službám a odborné přípravě.


Vysílání pracovníků: Hlasování o směrnici zavádějící stejnou mzdu za stejnou práci

Pracovníci dočasně vyslaní do jiného členského státu EU by na základě nové legislativy, o níž budou poslanci diskutovat a hlasovat v úterý, měli v budoucnosti dostat za stejnou práci na stejném místě stejnou odměnu, jako domácí pracovníci.

Na konečném znění revidovaných pravidel EU týkajících se přeshraničního vysílání pracovníků v rámci Unie se již v březnu dohodli vyjednávači Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU. Cílem nové právní úpravy je zvýšit ochranu vysílaných pracovníků a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž podniků v EU.

V budoucnosti by se měla na vyslané pracovníky vztahovat všechna všeobecná pravidla o odměňování, která platí v hostitelské zemi. Náklady související s cestováním, stravou a ubytováním by měli hradit zaměstnavatelé, neměly by se tedy strhávat z platů vyslaných pracovníků.

Vyslání by nemělo trvat déle než dvanáct měsíců, s možným prodloužením o dalších šest měsíců. Na zaměstnance, který zůstane v daném členském státě déle, se po uplynutí této lhůty začnou vztahovat všechny předpisy pracovního práva hostitelské země.

 

Ojetá vozidla: Výzva k přijetí opatření proti podvodům s přetáčením tachometrů

Poslanci budou ve středu diskutovat o opatřeních na úrovni EU, která by zabránila neoprávněné manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů v prodávaných vozidlech. Parlament přijme ve čtvrtek k tomuto tématu nelegislativní usnesení.

Návrh usnesení vyzývá Evropskou komisi, aby s cílem zvýšit bezpečnost na cestách a zabránit klamání kupujících představila návrh opatření, na základě kterých by se najeté kilometry častěji zaznamenávaly a snadněji přeshraničně ověřovaly. Obě tato opatření se podle poslanců ukázala být efektivní v boji proti přetáčení kilometrů.

Předložený text také vyzývá výrobce automobilů, aby vylepšili existující technická řešení, která znemožňují manipulaci s měřiči kilometrů. Členské státy by zase podle poslanců měly ve své národní legislativě klasifikovat neoprávněné zásahy do počitadel kilometrů jako trestný čin.

Odhaduje se, že 30 - 50 % přeshraničně prodaných ojetých vozidel v EU mělo přetočené kilometry. Manipulace s měřiči je zakázaná ve 26 členských státech, trestným činem je však pouze v šesti z nich.


Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu


Datum: 27.5.2018

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]