Evropská strategie pro Podunají

Tato strategie se předpokládá pro začátek roku 2011. Evropská strategie pro Podunají by měla být druhým makro-regionálním projektem v EU (po Evropské strategii pro oblast Baltského moře). Zabývá se oblastí, v níž jsou společné otázky natolik důležité, že vyžadují vytvoření speciální strategie pro tuto oblast zahrnující rámcovou strategii, identifikaci makro-regionálních výzev a akční plán. Dosud byl makro-regionální přístup založen na principu "žádné nové fondy, žádná nová legislativa, žádné nové instituce." Evropská komise koná jako vnější napomáhající aktér mezi partnery v regionu. Tento nový model pro regionální spolupráci je částí debaty o podobě EU kohezní politiky po roce 2013.


Souvislosti
Myšlenka Evropské strategie pro Podunají byla poprvé zmíněna během Evropského týdne regionů a měst (Open Days) v roce 2008 Danutou Hübnerovou, tehdejší komisařskou EU pro regionální politiku. V červnu 2009 Evropská rada vyzvala Komisi předložit Evropskou strategii pro Podunají v termínu před koncem roku 2010. Dle 18 měsíčního programu Rady pro dnešní španělské a následující belgické a maďarské předsednictví bude hrát spuštění a implementace této strategie velmi prioritní roli.


Podunají - hlavní charakteristika regionu
Dunaj dlouhý 2857 kilometrů má největší povodí v EU (801463 km2). Přibližně 80,5 milionů obyvatel žije v oblasti Podunají, která zahrnuje 19 zemí (10 z nich jsou členy EU). Dunajské země mají dlouhou historii spolupráce. 14 zemí, jejichž území v Podunají je větší než 2000 km2, podepsaly Konvenci na ochranu řeky Dunaj v roce 1994. Tato konvence se zabývá vodohospodářstvím a ochranou životního prostředí. Tyto země jsou uvedeny Evropskou komisí v Evropské strategii pro Podunají:
- 8 členských států EU: Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko
- kandidátská země EU: Chorvatsko
- 3 potenciální kandidátské země: Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko
- 2 země zahrnuté do Evropské sousedské politiky: Moldávie a Ukrajina


Výzvy pro Podunají
Řeka je intenzivně využívaná, což přináší výzvy v těchto oblastech:
Doprava - Dunaj je jednou z hlavních vodních cest. Je částí osy Rhine-/Meuse-Main-Danube, která spojuje Severní moře s Černým mořem. Tato vodní cesta je jedním z 30 prioritních projektů Transevropské dopravní sítě. Odstranění překážek bránících plavbě a zlepšení mezinárodního železničního spojení jsou další důležité záležitosti k řešení.
Ochrana životního prostředí - Dunaj je využíván jako důležitý vodní zdroj (například pro průmysl, zavlažování,dodávku pitné vody) a slouží také pro vypouštění odpadových vod (městských nebo průmyslových). Z toho vyplývají závažné problémy ovlivňující kvalitu vody (například znečištění průmyslovými splašky) a úbytek vody (zvýšené využívání). Lidské zdraví je také důležitou otázkou, jelikož Dunaj je využíván pro rekreační účely, jako je rybolov, koupání a turistika. Podunají je oblast bohatá na biologickou rozmanitost zejména v deltě. Znečištění, hloubení nebo "říční regulace" (stavba plavebních kanálů nebo přehrad) může poškodit lokalitu a druhy. Pravidelné záplavy se vyskytují v oblasti Z toho vyplývá, že zlepšení plavby v součinnosti s ochranou přírody představuje jednu z hlavních výzev.
Sociální a ekonomický rozvoj - Podunají je charakterizováno stále velkými regionálními rozdíly co se týká ekonomického rozvoje.
Energie - je nezbytné zlepšit energetickou bezpečnost. Rozvoj energetické dopravní infrastruktury nebo diversifikace energetických zdrojů jsou dalšími výzvami pro tuto oblast.
Bezpečnost - přeshraniční kriminalita (například obchod s lidmi) je dalším důležitým problémem nového makro-regionu


Makro-region?
Sdělení Evropské strategie pro oblast Baltského moře, přijaté v červnu 2009, definuje makro-region jako oblast zahrnující správní regiony, kde společné otázky jsou natolik důležité, že to vyžaduje vytvoření speciálního strategického přístupu. Makro-regiony jsou funkční oblasti, tj. jsou definovány v rámci politického procesu nezávisle od administrativních hranic EU. Strategie pro makro-region zahrnuje dva elementy. Za prvé - sdělení přijaté komisí, obsahující strategický rámec, který identifikuje inter alia přeshraniční výzvy. Za druhé - akční plán založený na tomto rámci.


Strategie nenařizuje, ale pomáhá oslovit výzvy a koordinuje akce partnerů. Komise vystupuje jako vnější napomáhající aktér. Dle pracovního podkladu připraveného komisí, tato strategie nemá spočívat v dodatečném EU financování nebo zvláštním regulačním zacházení. To byl příklad Evropské strategie pro oblast Baltského moře, kde byl použit přístup takzvaného "3x ne - žádné financování, žádná legislativa, žádné instituce." Dle Komise EU makro-regiony mohou posílit regionální spolupráci, neboť dnešní kohezní politika favorizuje postupný přístup, který je nedostatečný pro základní a dlouhodobou diferenciaci.


Pohled institucí a orgánu EU
Podle Komise je Evropská strategie pro Podunají dobrá pro EU jako celek. Avšak tak jako Baltickou strategii je třeba i Podunajskou strategii chápat jako pilotní projekt pro celou EU, pokud budou další makro-regiony zřízeny. Ve svém stanovisku přijatém v 2009 Výbor regionů podpořil vypracování Podunajské strategie. Dle tohoto výboru bude mít celá EU užitek z růstu blahobytu, bezpečnosti a míru v Podunají. Co se týče Evropského parlamentu, Intergroup na podporu řeky Dunaj byla vytvořena po návštěvě delegace Výboru pro dopravu a turistiku EP v Podunají v roce 2008.

Cesta k Podunajské strategii - Pravděpodobné rysy strategie
Dle komise Podunajská strategie bude integrovaná (tj. její pilíře budou vzájemně propojeny) a zaměří se na základní otázky Podunají. Evropská strategie pro Podunají by měla by být založena na třech propojených pilířích:
- zlepšení propojitelnosti a komunikačních systémů (doprava, energie, informační společnost)
- ochrana životního prostředí a předcházení přírodních rizik.
- posílení sociálně-ekonomického rozvoje

Strategie by měla posílit politickou koordinaci a efektivnější uplatnění EU legislativy. Evropská strategie pro Podunají by měla koordinovat a posílit existující finanční nástroje. Finanční prostředky by měly přijít z národních a regionálních fondů, nebo z fondů EU, jako jsou evropské strukturální fondy (např. Evropský regionální rozvojový fond nebo Fondy předvstupní pomoci pro kandidátské a potencionálně kandidátské země) nebo Evropský sousedský a partnerský instrument. Mezinárodní finanční instituce jako je Evropská investiční banka nebo Evropská banka pro rekonstrukci a vývoj mohou také přispět.
Bude-li to nutné, programové orgány mohou posoudit kriteria pro rozdělení finančních prostředků pro ulehčení výběru projektů spojených s Podunajskou strategii.


Plánovaný harmonogram
Dle komise budou do strategie úzce zapojeny další instituce EU. V první polovině roku 2010 bude komise organizovat sérii konferencí, bilaterálních setkání a veřejných konferencí pro přípravu strategie. Komise shromáždí názory od států, regionálních a místních orgánů a dalších partnerů. Konečné sdělení komise v podobě akčního plánu by mělo být přijato v prosinci 2010. Evropská rada by měla přijmout Evropskou strategii pro Podunají během maďarského předsednictví v roce 2011.

Datum: 2.2.2010

Podobné články:

Deklarace proti extrémismu v EU 19.11.2010

Deklarace proti extrémismu v EU

Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě 21.4.2010

Cílem Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, bylo především posílení demokratického ducha Evropské unie. Jednou z hlavních změn bylo zavedení Evropské občanské iniciativy. ...

Konzultace budoucí strategie „EU 2020“ 7.2.2010

Jedná o konzultační dokument Evropské komise ke strategii EU 2020 . Tato strategie navazuje na Lisabonskou strategii, která byla zahájena v roce 2000 a jejím cílem bylo učinit z Evropské unie do roku 2010 „nejvíce dynamickou a konkurenceschopnou znalostní ekonomiku světa s udržitelným ...

Evropská strategie pro Podunají 2.2.2010

Tato strategie se předpokládá pro začátek roku 2011. Evropská strategie pro Podunají by měla být druhým makro-regionálním projektem v EU (po Evropské strategii pro oblast Baltského moře). Zabývá se oblastí, v níž jsou společné otázky natolik důležité, že vyžadují vytvoření speciální ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]