Evropská strategie pro Podunají

Tato strategie se předpokládá pro začátek roku 2011. Evropská strategie pro Podunají by měla být druhým makro-regionálním projektem v EU (po Evropské strategii pro oblast Baltského moře). Zabývá se oblastí, v níž jsou společné otázky natolik důležité, že vyžadují vytvoření speciální strategie pro tuto oblast zahrnující rámcovou strategii, identifikaci makro-regionálních výzev a akční plán. Dosud byl makro-regionální přístup založen na principu "žádné nové fondy, žádná nová legislativa, žádné nové instituce." Evropská komise koná jako vnější napomáhající aktér mezi partnery v regionu. Tento nový model pro regionální spolupráci je částí debaty o podobě EU kohezní politiky po roce 2013.


Souvislosti
Myšlenka Evropské strategie pro Podunají byla poprvé zmíněna během Evropského týdne regionů a měst (Open Days) v roce 2008 Danutou Hübnerovou, tehdejší komisařskou EU pro regionální politiku. V červnu 2009 Evropská rada vyzvala Komisi předložit Evropskou strategii pro Podunají v termínu před koncem roku 2010. Dle 18 měsíčního programu Rady pro dnešní španělské a následující belgické a maďarské předsednictví bude hrát spuštění a implementace této strategie velmi prioritní roli.


Podunají - hlavní charakteristika regionu
Dunaj dlouhý 2857 kilometrů má největší povodí v EU (801463 km2). Přibližně 80,5 milionů obyvatel žije v oblasti Podunají, která zahrnuje 19 zemí (10 z nich jsou členy EU). Dunajské země mají dlouhou historii spolupráce. 14 zemí, jejichž území v Podunají je větší než 2000 km2, podepsaly Konvenci na ochranu řeky Dunaj v roce 1994. Tato konvence se zabývá vodohospodářstvím a ochranou životního prostředí. Tyto země jsou uvedeny Evropskou komisí v Evropské strategii pro Podunají:
- 8 členských států EU: Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko
- kandidátská země EU: Chorvatsko
- 3 potenciální kandidátské země: Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko
- 2 země zahrnuté do Evropské sousedské politiky: Moldávie a Ukrajina


Výzvy pro Podunají
Řeka je intenzivně využívaná, což přináší výzvy v těchto oblastech:
Doprava - Dunaj je jednou z hlavních vodních cest. Je částí osy Rhine-/Meuse-Main-Danube, která spojuje Severní moře s Černým mořem. Tato vodní cesta je jedním z 30 prioritních projektů Transevropské dopravní sítě. Odstranění překážek bránících plavbě a zlepšení mezinárodního železničního spojení jsou další důležité záležitosti k řešení.
Ochrana životního prostředí - Dunaj je využíván jako důležitý vodní zdroj (například pro průmysl, zavlažování,dodávku pitné vody) a slouží také pro vypouštění odpadových vod (městských nebo průmyslových). Z toho vyplývají závažné problémy ovlivňující kvalitu vody (například znečištění průmyslovými splašky) a úbytek vody (zvýšené využívání). Lidské zdraví je také důležitou otázkou, jelikož Dunaj je využíván pro rekreační účely, jako je rybolov, koupání a turistika. Podunají je oblast bohatá na biologickou rozmanitost zejména v deltě. Znečištění, hloubení nebo "říční regulace" (stavba plavebních kanálů nebo přehrad) může poškodit lokalitu a druhy. Pravidelné záplavy se vyskytují v oblasti Z toho vyplývá, že zlepšení plavby v součinnosti s ochranou přírody představuje jednu z hlavních výzev.
Sociální a ekonomický rozvoj - Podunají je charakterizováno stále velkými regionálními rozdíly co se týká ekonomického rozvoje.
Energie - je nezbytné zlepšit energetickou bezpečnost. Rozvoj energetické dopravní infrastruktury nebo diversifikace energetických zdrojů jsou dalšími výzvami pro tuto oblast.
Bezpečnost - přeshraniční kriminalita (například obchod s lidmi) je dalším důležitým problémem nového makro-regionu


Makro-region?
Sdělení Evropské strategie pro oblast Baltského moře, přijaté v červnu 2009, definuje makro-region jako oblast zahrnující správní regiony, kde společné otázky jsou natolik důležité, že to vyžaduje vytvoření speciálního strategického přístupu. Makro-regiony jsou funkční oblasti, tj. jsou definovány v rámci politického procesu nezávisle od administrativních hranic EU. Strategie pro makro-region zahrnuje dva elementy. Za prvé - sdělení přijaté komisí, obsahující strategický rámec, který identifikuje inter alia přeshraniční výzvy. Za druhé - akční plán založený na tomto rámci.


Strategie nenařizuje, ale pomáhá oslovit výzvy a koordinuje akce partnerů. Komise vystupuje jako vnější napomáhající aktér. Dle pracovního podkladu připraveného komisí, tato strategie nemá spočívat v dodatečném EU financování nebo zvláštním regulačním zacházení. To byl příklad Evropské strategie pro oblast Baltského moře, kde byl použit přístup takzvaného "3x ne - žádné financování, žádná legislativa, žádné instituce." Dle Komise EU makro-regiony mohou posílit regionální spolupráci, neboť dnešní kohezní politika favorizuje postupný přístup, který je nedostatečný pro základní a dlouhodobou diferenciaci.


Pohled institucí a orgánu EU
Podle Komise je Evropská strategie pro Podunají dobrá pro EU jako celek. Avšak tak jako Baltickou strategii je třeba i Podunajskou strategii chápat jako pilotní projekt pro celou EU, pokud budou další makro-regiony zřízeny. Ve svém stanovisku přijatém v 2009 Výbor regionů podpořil vypracování Podunajské strategie. Dle tohoto výboru bude mít celá EU užitek z růstu blahobytu, bezpečnosti a míru v Podunají. Co se týče Evropského parlamentu, Intergroup na podporu řeky Dunaj byla vytvořena po návštěvě delegace Výboru pro dopravu a turistiku EP v Podunají v roce 2008.

Cesta k Podunajské strategii - Pravděpodobné rysy strategie
Dle komise Podunajská strategie bude integrovaná (tj. její pilíře budou vzájemně propojeny) a zaměří se na základní otázky Podunají. Evropská strategie pro Podunají by měla by být založena na třech propojených pilířích:
- zlepšení propojitelnosti a komunikačních systémů (doprava, energie, informační společnost)
- ochrana životního prostředí a předcházení přírodních rizik.
- posílení sociálně-ekonomického rozvoje

Strategie by měla posílit politickou koordinaci a efektivnější uplatnění EU legislativy. Evropská strategie pro Podunají by měla koordinovat a posílit existující finanční nástroje. Finanční prostředky by měly přijít z národních a regionálních fondů, nebo z fondů EU, jako jsou evropské strukturální fondy (např. Evropský regionální rozvojový fond nebo Fondy předvstupní pomoci pro kandidátské a potencionálně kandidátské země) nebo Evropský sousedský a partnerský instrument. Mezinárodní finanční instituce jako je Evropská investiční banka nebo Evropská banka pro rekonstrukci a vývoj mohou také přispět.
Bude-li to nutné, programové orgány mohou posoudit kriteria pro rozdělení finančních prostředků pro ulehčení výběru projektů spojených s Podunajskou strategii.


Plánovaný harmonogram
Dle komise budou do strategie úzce zapojeny další instituce EU. V první polovině roku 2010 bude komise organizovat sérii konferencí, bilaterálních setkání a veřejných konferencí pro přípravu strategie. Komise shromáždí názory od států, regionálních a místních orgánů a dalších partnerů. Konečné sdělení komise v podobě akčního plánu by mělo být přijato v prosinci 2010. Evropská rada by měla přijmout Evropskou strategii pro Podunají během maďarského předsednictví v roce 2011.

Datum: 2.2.2010

Podobné články:

Deklarace proti extrémismu v EU 19.11.2010

Deklarace proti extrémismu v EU

Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě 21.4.2010

Cílem Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, bylo především posílení demokratického ducha Evropské unie. Jednou z hlavních změn bylo zavedení Evropské občanské iniciativy. ...

Konzultace budoucí strategie „EU 2020“ 7.2.2010

Jedná o konzultační dokument Evropské komise ke strategii EU 2020 . Tato strategie navazuje na Lisabonskou strategii, která byla zahájena v roce 2000 a jejím cílem bylo učinit z Evropské unie do roku 2010 „nejvíce dynamickou a konkurenceschopnou znalostní ekonomiku světa s udržitelným ...

Evropská strategie pro Podunají 2.2.2010

Tato strategie se předpokládá pro začátek roku 2011. Evropská strategie pro Podunají by měla být druhým makro-regionálním projektem v EU (po Evropské strategii pro oblast Baltského moře). Zabývá se oblastí, v níž jsou společné otázky natolik důležité, že vyžadují vytvoření speciální ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]