Zavedení palubního systému eCall - Zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU

Datum: 25.5.2014

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, pane komisaři, pokud dovolíte, bude se věnovat oběma zprávám současně. Na úvod bych ráda poděkovala kolegovi De Backerovi a všem kolegům ze zapojených výborů za spolupráci a velice hodnotná a přínosná stanoviska.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, pane komisaři, pokud dovolíte, bude se věnovat oběma zprávám současně. Na úvod bych ráda poděkovala kolegovi De Backerovi a všem kolegům ze zapojených výborů za spolupráci a velice hodnotná a přínosná stanoviska. Výbory pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, pro dopravu a cestovní ruch, pro průmysl, výzkum a energetiku i Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podpořily obecnou linii povinného zavedení služby eCall a přispěly, jak pevně věřím, k vyvážené zprávě s jasným poselstvím. Evropský parlament dlouhodobě patří mezi hlavní podporovatele zavedení bezpečnostního systému eCall. Opakovaně jsme poukazovali na dosavadní prodlevy při dobrovolném zavádění systému, jehož hlavním přínosem bude snížení počtu smrtelných nehod a zmírnění závažnosti zranění způsobených dopravními nehodami, a to díky rychlejšímu příjezdu tísňových služeb na místo nehody. V červenci roku 2012 jsme v usnesení Evropského parlamentu vyjádřili požadavek, aby se systém eCall stal veřejnou službou využívající tísňovou linku 112 poskytovanou zdarma a ku prospěchu všech řidičů v Evropě bez ohledu na značku jejich vozidla. Poukázali jsem na skutečnosti, že přijetí regulačních opatření za účelem povinného zavedení systému eCall je v současnosti jedinou možností, jak dosáhnout všech jeho pozitivních dopadů. Vyzvali jsme také Komisi, aby předložila návrh s cílem zajistit do roku 2015 ve všech nových modelech a ve všech členských státech povinné zavedení veřejného systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Loni v červnu představila Komise návrhy, které mají vést k tomu, že od října 2015 budou všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybaveny systémem eCall a že bude vytvořena potřebná infrastruktura k řádnému přijímaní a vyřizování takových telefonátů ve střediscích tísňového volání, což zajistí interoperabilitu a kontinuitu této služby v celé Evropské unii. Oba návrhy jsou ve značném souladu s dřívějšími požadavky Evropského parlamentu, a navrhuji proto schválení jejich klíčových prvků. Pokud se podrobněji zaměřím na nařízení k palubní jednotce, u několika konkrétních ustanovení navrhuji posílení či objasnění stávajícího textu, ať už se jedná o rozsah působnosti, určování výjimek či technické kontroly palubní jednotky. Velice důležitým aspektem, kterému jsme věnovali velkou pozornost a u kterého bych se ráda zastavila, je ochrana osobních údajů. Ráda bych poděkovala za spolupráci kolegům z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i evropskému inspektorovi pro ochranu osobních údajů za jejich připomínky. Nařízení požaduje, aby vozidla vybavená palubními systémy eCall nebyla vysledovatelná a nepodléhala žádnému stálému zaznamenávání polohy. S daty eCall musí být zacházeno v souladu se stávající legislativou na ochranu osobních údajů. Soubor dat zasílaných palubním systémem eCall bude zahrnovat pouze minimální informace požadované pro vyřízení tísňových volání ze strany záchranných složek. S ohledem na případné další palubní aplikace či služby návrh stanoví, že eCall je v první řadě a pouze bezpečnostní systém. Zároveň chceme podnítit Komisi k tomu, aby dále zintenzívnila svou práci na službách s přidanou hodnotou, které by mohly znamenat dodatečný přínos pro spotřebitele i odvětví. Tyto služby však musí zůstat pro zákazníka vždy dobrovolné a musí splňovat normy v oblasti bezpečnosti. Co se týče rozhodnutí o zavedení infrastruktury, návrh ukládá členským státům, aby nejpozději do 1. října 2015 zavedly na svém území nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání eCall, jež je pro řádný příjem a vyřizování volání eCall nezbytná. Členské státy si samy mohou vybrat způsob modernizace, který bude nejvhodnější pro jejich vnitrostátní strukturu i s ohledem na možné filtrování falešných hovorů, kde u některých členských států existuje obava ze zahlcení linky tísňového volání. V textu explicitně uvádíme, že eCall jako veřejná služba tísňového volání musí být poskytována všem účastníkům silničního provozu bezplatně.

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]