Olga Sehnalová v rozpravě k Evropské strategii pro Podunají

Datum: 20.1.2010

© European Parliament, 2015

Dne 20. ledna 2010 vystoupila Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, na plenárním zasedání s projevem k Evropské strategii pro Dunajský region, která upevňuje stávající programy spolupráce v tomto regionu a funguje po vzoru strategie EU pro region Baltského moře. Již v prosinci iniciovala Sehnalová spolu s vedoucím delegace ČSSD Jiřím Havlem a dalšími několika poslanci otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou na Evropskou komisi.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Evropská strategie pro dunajský region je důležitá pro rozvoj území celého dunajského povodí. Společných témat je velmi mnoho. Chtěla bych zde upozornit pouze na několik z nich, které jsou významné i pro země spadající do širšího pojetí dunajského regionu, jako je např. Česká republika. Jedním z nich je oblast vodního hospodářství včetně problematiky protipovodňové ochrany. Ničivé povodně se v tomto území vyskytují opakovaně, proto je integrovaný přístup v dané oblasti nezbytný. Dalším tématem jsou velké investiční aktivity, které by měly zajistit lepší dopravní propojení v území i jeho napojení na sousední regiony. V připravované revizi sítě TEN-T by bylo vhodné zohlednit i tento makroregionální aspekt. Jednotlivé projekty by si neměly konkurovat. Musí být jednoznačně určeny priority, projekty by měly mít udržitelný charakter šetrný k životnímu prostředí a jasnou podporu místní a regionální samosprávy i veřejnosti. Nikoliv izolované akce, ale spolupráce v území s nadregionální perspektivou může zajistit udržitelný rozvoj dunajského regionu do budoucna. Evropská strategie pro dunajský region může být současně i dobře srozumitelným a stabilizujícím rozvojovým rámcem jak pro členské země, tak pro země, které stojí mimo Evropskou unii, avšak mají snahu spolupracovat, ať již jako země kandidátské nebo na základě politiky sousedství.

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]