Zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele v EU

Shrnutí semináře "Ochrana spotřebitelů v rámci jednotného vnitřního trhu"

Klamavé informace, nekvalitní zboží nebo protiprávní omezování délky záruční doby. I s takovým jednáním se setkávají lidé, kteří nakupují zboží či služby u obchodníků za hranicemi. Ti totiž často těží ze skutečnosti, že spotřebitel nemá možnost ani chuť případné spory na dálku řešit. Jaké jsou zkušenosti v České republice a v zahraničí? A jaká opatření chystá Evropská komise? Právě o ochraně spotřebitelů v rámci jednotného vnitřního trhu diskutovali dne 28. ledna  v prostorách Senátu PČR odborníci na dané téma – zástupci státní správy, Evropské komise, spotřebitelů i obchodníků s odbornou veřejností. Akci, které se zúčastnilo 90 delegátů, iniciovala a pořádala europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD, S&D) pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové (ČSSD).

Program semináře zahájila organizátorka akce Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která se v Evropském parlamentu zaměřuje na problematiku ochrany spotřebitelů a otázku dvojí kvality značkových výrobků v zemích střední a východní Evropy.  Podle europoslankyně Sehnalové je spotřebitelská politika již nedílnou součástí politik Evropské unie. Jako stínová zpravodajka hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách vyzdvihla úroveň právní úpravy EU v oblasti ochrany spotřebitele, za nedostatečné naopak označila vymáhání pravidel. Za dva základní cíle vyjmenovala potřebu zintenzivnit vnitrostátní prosazování a posílit spolupráci při přeshraničním prosazování právních předpisů.
Podle Aleny Gajdůškové je jednotný vnitřní trh jeden z nejhmatatelnějších výdobytků pozitiv evropské integrace. Místopředsedkyně Senátu vyzdvihla, že každý občan kteréhokoli členského státu má nárok na kvalitní služby a výrobky, na ochranu spotřebitele ve stejných standardech ve všech členských zemích EU. To je podle ní ještě důležitější pro občany České republiky, protože ne všichni čeští obchodníci se chovají vůči svým zákazníkům odpovídajícím způsobem.

Ochrana spotřebitele v EU je dle Ing. Ivany Kocové, ředitelky odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, legislativně řádně podchycena, největší nedostatky jsou však v efektivitě dozoru nad trhem a vymahatelnosti práva. Kocová představila strategický vládní dokument Priority spotřebitelské politiky 2011-2014, který tematicky reaguje na největší výzvy v oblasti ochrany spotřebitele. Za prioritní odvětví, na které je dle MPO potřeba se zaměřit v oblasti dozoru nad trhem, označila Kocová oblasti e-commerce, finančních služeb a telekomunikací.

S pohledem dozorových orgánů, které kontrolují uplatňování pravidel v praxi, seznámil účastníky Mgr. Michael Maxa, ředitel Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele České obchodní inspekce. Maxa představil působnost ČOI v oblasti kontroly služeb a uvádění výrobků na trh a různé platformy spolupráci dozorových orgánů v rámci EU. V případě pomoci při přeshraničních sporech s obchodníky se mohou dle Maxy spotřebitelé bezplatně obracet na Evropské spotřebitelské centrum (www.evropskyspotrebitel.cz), které působí právě při České obchodní inspekci.

Lubomír Doskočil, vedoucí oddělení Celního odboru Generálního ředitelství cel, na konkrétních případech demonstroval, jaké vadné výrobky jsou dováženy na český trh a jak celní správa v takových případech postupuje, aby se závadné výrobky nedostaly ke koncovému spotřebiteli.  Mezi další pravomoci celní správy patří kontrola označování zboží certifikátem CE či ověřování požadované dokumentace. Doskočil představil koordinaci akce Princezna, jejímž výsledkem bylo zajištění tisíců kusů panenek, obsahujících zdraví nebezpečné ftaláty.

Hlasy spotřebitelů na semináři reprezentoval Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTest.  Zelený představil aktuální nedostatky ochrany českých spotřebitelů a rovněž aktivity, prostřednictvím kterých dTest, o.p.s, chrání zájmy spotřebitelské veřejnosti. Za konkrétní příklady uvedl internetovou databázi nebezpečných výrobků či značku kvality dTest. Jak Zelený podotkl, nezbytným krokem je zvyšování informovanosti a vzdělávání spotřebitelů. Spotřebitel musí znát svá práva
a vědět, jak je vymáhat, neboť mezi českými spotřebiteli doposud přetrvává mnoho mýtů.

Mezinárodní část konference zahájila Marie-Paule Benassi, vedoucí Oddělení pro vymáhání spotřebitelských práv a Evropská spotřebitelská centra Evropské komise. Právě Evropská komise nedávno otevřela veřejnou konzultaci na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele s cílem zjistit názor zúčastněných stran na to, jak nejlépe zlepšit fungování a účinnost nařízení o spolupráci v uvedené oblasti za účelem prosazování ekonomických zájmů spotřebitelů v EU. V Evropské unii byla zřízena síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, aby donucovací orgány členských států mohly úzce spolupracovat na zajištění dodržování pravidel a řešení přeshraničních případů porušování práva EU.

Zahraniční pohled na spotřebitelskou politiku nabídl Georg Rathwallner, vedoucí Odboru pro ochranu spotřebitele Komory práce Horního Rakouska. Rathwallner představil problematiku přeshraničního nakupování zboží a služeb z pohledu rakouských spotřebitelů, resp. jak je koordinována spolupráce při řešení stížností. Nejproblematičtějšími oblastmi v rámci vnitřního trhu jsou diskriminace na základě národnosti, upírání práv cestujících v letecké dopravě a podvodné jednání v přeshraničním nakupování. Spotřebitelské centrum v rakouském Linci vyřídilo dle Rathwallnera během loňského roku 94 600 podnětů od rakouských spotřebitelů - český dTest se za stejné období věnoval 26 000 dotazům českých spotřebitelů.

Obchodníky reprezentoval Oscar Arias, generální ředitel asociace Direct Selling Europe, která sdružuje společnosti, věnující se přímému prodeji v Evropě. Podle Ariase, který podrobně analyzoval směrnici o nekalých obchodních praktikách, je současná právní ochrana spotřebitelů v EU moderní, komplexní, podrobná a dostatečně přísná. Nedostatečné je dle něj naopak vymáhání směrnice ze strany členských států, jelikož se v rámci EU liší, což mj. nahrává nepoctivým obchodníkům. Arias kritizoval zákaz podomního prodeje některých českých obcí a měst, který je podle něj v rozporu s evropskou legislativou.  Řeč přišla i na dokument Šmejdi, který podle Ariase ukazuje, že dozorové orgány neumí účinně postihovat ty, kteří jednají protiprávně.

Datum: 31.1.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]