Řekněte svůj názor Evropské komisi: Městská dimenze evropské dopravní politiky

Přehled o iniciativě

Evropská Komise si přeje ve spolupráci s veřejností a dalšími zúčastněnými zjistit, jaká nejlepší opatření na úrovni EU by měla přispívat k vysoce kvalitní a udržitelné městské dopravě a mobilitě pro všechny uživatele ze všech sedmadvaceti členských států.

Strategie Evropa 2020 vytvořená v roce 2010 zdůrazňuje důležitost efektivních a účinných dopravních systémů pro budoucí vývoj Evropské unie. Evropané by měli mít přístup k mobilitě a dopravním službám. Tyto služby by měly podporovat hladké fungování vnitřního trhu a zminimalizovat všechny překážky volného pohybu zboží a osob v EU. Kromě toho se evropský dopravní systém musí stát udržitelnějším. Potřebujeme prolomit současnou závislost na fosilních palivech a omezit negativní dopady dopravy na zdraví a blahobyt občanů, klima a životní prostředí.

Evropský dopravní systém je velmi složitý a odpovědnost za jeho vývoj, provoz a údržbu sdílí správní orgány na evropské, vnitrostátní, regionální i lokální úrovni. Proto jsou nutná opatření na všech těchto úrovních.

Městská dimenze evropské dopravní politiky

V roce 2006 došlo průběžné zhodnocení Bílé knihy z roku 2001 „Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout“ k závěru, že je potřeba zesílit úsilí mimo jiné v oblasti městské dopravy za účelem dosáhnout klíčových cílů dopravní politiky EU.

V roce 2007 Komise představila Zelenou knihu „Na cestě k nové kultuře městské mobility“. Tato Zelená kniha znamenala výchozí bod pro široké konzultace se všemi zúčastněnými stranami o možném opatření na úrovni EU. Konzultace potvrdily přidanou hodnotu intervence na úrovni EU v řadě oblastí souvisejících s dopravou.

V důsledku toho zveřejnila Evropská komise v roce 2009 Akční plán pro městskou mobilitu, ve kterém uvádí dvacet konkrétních opatřením na úrovni EU. Ta by měla být realizována do roku 2012. Několik iniciativ pro městskou dopravu bylo následně oznámeno i v Bílé knize pro dopravu z roku 2011 „Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru“. Přijetí Akčního plánu pro městskou mobilitu nyní vychází z jejího závěru. Komise se připravuje na provádění iniciativ navržených Bílou knihou pro dopravu týkajících se udržitelných plánů městské mobility, omezení přístupu, městských systémů tvorby cen a městské logistiky, což je předmětem této konzultace.

Úkoly městské dopravy jsou náročné. Mnoho městských prostorů je například stále sužováno přetížením dopravy a problémy spojenými s kvalitou ovzduší a koncentracemi znečištění značně překračujícími limitní hodnoty stanovené v právních předpisech EU pro ochranu zdraví. Městská doprava vytváří zhruba 23% z celkových dopravních emisí CO2. Navzdory právním předpisům EU, které by měly do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů, toto číslo stále roste. Zhruba 70% emisí CO2 ve veřejné dopravě pochází z osobních automobilů a 27 % z vozidel přepravujících zboží. Dopravní nehody na městských vozovkách tvoří přibližně 40 % veškerých obětí dopravních nehod v EU. Stejně tak jsou pro zdraví škodlivé vysoké hladiny hluku v městských oblastech způsobené dopravou.

Otázky označené hvězdičkou *je nutné zodpovědět v originálním formuláři, který najdete v anglickém jazyce zde: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=urbandimension

Vzhledem k tomu, že Evropská komise neposkytuje tento formulář v českém jazyce, přikládáme na tomto místě neoficiální překlad veřejné konzultace.

FORMULÁŘ

1. Informace o respondentech
1.1. Osobní údaje
1.1.1. * Z jaké pozice vyplňujete dotazník?
o Osobní zájem
o Místní nebo regionální orgán veřejné správy
o Vnitrostátní orgán veřejné moci
o Sdružení nebo nevládní organizace
o Firma
o Akademický post
o Jiná (prosím upřesněte)

1.1.2. * Prosím, upřesněte odpověď „jiná“

1.1.3. * Je vaše společnost / organizace registrovaná v Rejstříku transparentnosti Evropské komise (http://europa.eu/transparency-register/index_cs.htm)? Pokud vaše organizace není registrována v tomto rejstříku, bude váš příspěvek hodnocen jako názor „občana“.
o Ano
o Ne

1.1.4. * Uveďte prosím své identifikační číslo

1.1.5. * Jaké je jméno vaší firmy, sdružení nebo organizace?

1.1.6. * Upřesněte prosím hlavní zemi svého působení nebo bydliště

o AT – Rakousko
o BE – Belgie
o BG – Bulharsko
o CY – Kypr
o CZ – Česká republika
o DE – Německo
o DK – Dánsko
o EE – Estonsko
o EL – Řecko
o ES – Španělsko
o FI – Finsko
o FR – Francie
o HU – Maďarsko
o IE – Irsko
o IT – Itálie
o LT – Litva
o LU – Lucembursko
o LV – Lotyšsko
o MT – Malta
o NL – Nizozemsko
o PL – Polsko
o PT – Portugalsko
o RO – Rumunsko
o SE – Švédsko
o SI – Slovinsko
o SK – Slovensko
o UK – Spojené království
o HR – Chorvatsko
o MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie
o TR – Turecko
o IS – Island
o LI – Lichtenštejnsko
o NO – Norsko
o CH – Švýcarsko
o Jiné (prosím upřesněte)

1.1.7. Prosím, upřesněte odpověď „jiné“

1.2. Uveřejnění
Příspěvky obdržené pro tuto konzultaci mohou být Komisí zveřejněny spolu s uvedením autora příspěvku. Výjimkou je, pokud autor příspěvku nesouhlasí se zveřejněním osobních údajů na základě toho, že by takové zveřejnění poškodilo jeho oprávněné zájmy. V takovém případě může být příspěvek zveřejněn v anonymní podobě. Pokud příspěvek nemůže být publikován vůbec, jeho obsah nebude brán v potaz.

1.2.1. * Souhlasíte se zveřejněním svých osobních údajů a / nebo vašeho příspěvku?
o Ano (příspěvek může být zveřejněn)
o Nesouhlasím se zveřejněním svých osobních údajů (příspěvek může být zveřejněn v anonymní podobě)
o Nesouhlasím se zveřejněním své odpovědi (příspěvek nebude uveřejněn a jeho obsah nebude brán v potaz)

2. Dotazník o kontaktních místech
2.1. Místní strategie pro lepší a lépe udržitelnou městskou mobilitu a plány na jejich podporu
Je všeobecně známo, že vývoj ambiciózních, ale reálných místních strategií a plánů na jejich podporu je zásadním východiskem pro zlepšení výkonnosti a udržitelnosti systémů městské dopravy. Koncepce Plánů udržitelné městské mobility v roce 2009 věnovala zvláštní pozornost Akčnímu plánu pro městskou mobilitu. K vytvoření a šíření osvědčených postupů pro jejich ustanovení bylo realizováno několik iniciativ EU.

Bílá kniha pro dopravu z roku 2011 upozorňuje, že mnoho měst zavedlo Plány udržitelné městské mobility, stále však nejsou normou. Tuto praxi je třeba dále podporovat. Komise navrhuje zavést evropský „rámec pro rozvoj Plánů udržitelné městské mobility zahrnující postupy a podpůrné mechanismy“. Komise by se nesnažila o předepisování řešení shora, ale o poskytnutí důkladného, i když pružného rámce pro plánování dopravy ve městech a silnou podpůrnou strukturu příslušným orgánům na místní úrovni v členských státech.

2.1.1. * Myslíte si, že koordinace mezi úřady a dalšími aktéry v používání různých politických nástrojů je dostatečná a že případné zahrnutí plánování městské mobility by mohlo být řešením této situace?
o Ano
o Ne
o Nevím
2.1.2. Prosím upřesněte

2.1.3. * Souhlasíte, že Plány udržitelné městské mobility jsou užitečným nástrojem pro podporu koordinace na místní a regionální úrovni?
o Ano
o Ne
o Nevím

2.1.4. Další poznámky

2.1.5. * Myslíte si, že podpora EU pro rozvoj Plánů udržitelné městské mobility přispěje k širšímu zavádění těchto plánů v městských oblastech v celé Evropě?
o Zcela souhlasím
o Částečně souhlasím
o Nemám názor / Nevím
o Částečně nesouhlasím
o Zcela nesouhlasím
2.1.6. Další poznámky

2.1.7. * Jaká podpora by měla být na úrovni EU zajištěna k usnadnění rozvoje Plánů udržitelné městské mobility? (Možná je více než jedna odpověď)
o Rozvoj a výměna osvědčených postupů v oblasti udržitelného plánování městské mobility
o Podpora výzkumných a vývojových projektů na plánování městské mobility
o Zajištění platformy k výměně osvědčených postupů mezi městy
o Vývoj pokynů a doporučení
o Podpora profesionálních vzdělávacích aktivit a výměny zaměstnanců
o Finanční podpora rozvoje Plánů udržitelné městské mobility
o Definice minimálního rozsahu a obsahu plánů udržitelné městské mobility
o Povinný rozvoj Plánů udržitelné městské mobility pro všechny města v EU
o Povinný rozvoj Plánů udržitelné městské mobility pro města v určité situaci (např. problémy s kvalitou ovzduší, přetížení dopravy)
o Jiná

2.1.8. * Prosím, upřesněte odpověď „jiná“

2.1.9. Další poznámky

2.1.10. * Jakými tématy by se měly Plány udržitelné městské mobility zabývat? (Je možných až sedm odpovědí)
o Plány městské hromadné dopravy, včetně cestovních informací, jízdenek a systémů plateb
o Chůze a jízda na kole
o Postupy pro občany a zapojení zúčastněných stran
o Plány školní mobility
o Městská logistika
o Systémy omezeného přístupu (např. „zelené zóny / zóny s nízkými emisemi“ a „zpoplatněné zóny“)
o Soulad plánování rozvoje měst a využití půdy
o Dostupnost; sociální začlenění; demografické změny
o Integrace dopravy a služeb mobility
o Bezpečnost a ochrana
o Plány řízení firemní mobility
o Sdílení automobilů a zařízení pro spolujízdu
o Řízení parkování
o Soulad dopravních plánů vyvinutých na regionální, vnitrostátní a EU úrovni
o Postupu pro hodnocení dopadu a procesu; monitoring
o Investice, financování, partnerství veřejného a soukromého sektoru
o Jiné

2.1.11. * Prosím, upřesněte odpověď „jiné“

2.1.12. Další poznámky

2.2. Omezení přístupu a městské cenové programy
Města celé Evropy již zavádějí, nebo takové zavádění zvažují, městské Systémy omezení přístupu s účelem zlepšit kvalitu ovzduší, snížit přetížení dopravy nebo podpořit rozvoj alternativních způsobů dopravy a používání čistších a energeticky účinných vozidel.

Komise v roce 2007 uvedla ve své Zelené knize „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, že „mnoho zúčastněných stran žádalo vedení a rozvoj harmonizovaných pravidel pro městské zelené zóny na úrovni EU s účelem zajistit širší využití těchto měření, aniž by se vytvořily neúměrné překážky pro mobilitu občanů a zboží. Harmonizace a interoperabilita podobných technologií navíc snižují náklady.“

Studie vypracovaná v rámci Akčního plánu pro městskou mobilitu došla k závěru, že „systémy omezení přístupu jsou vnímány jako silný politický nástroj většinou zúčastněných stran a že jejich potenciál při řešení hlavních problémů městské udržitelnosti (zejména kvality ovzduší, hluku, dopravních zácep, ale i posílení úlohy nemotorizovaných režimů) je uznáván jako značný“. Studie rovněž dospěla k závěru, že přístup k provedení Systémů omezení přístupů se značně liší ve všech 27 členských státech.

Bílá kniha o dopravě z roku 2011 oznámila záměr Komise řešit tento problém zajištěním „rámce pro zpoplatnění užívání městských komunikací a Systémy omezení přístupu a jejich aplikace, včetně právního a ověřeného provozního a technického rámce pokrývajícího vozidla i infrastrukturu “ na úrovni EU. Tento rámec by měl usilovat o řešení úprav pro rozvoj Systémů omezení přístupu. Orgány na místní úrovni by si ponechaly pravomoc rozhodovat o vhodnosti Systému omezení přístupu, vymezit oblast jeho působení, stanovit výši poplatků (pokud jsou vybírány) apod.

2.2.1. * Žijete nebo pracujete v městské oblasti, kde je Systém omezení přístupu zaveden, nebo se o jeho zavedení uvažuje?
o Ano
o Ne
o Nevím

2.2.2. Další poznámky

2.2.3. * Jaké by měly být hlavní cíle Systému omezení přístupu? (Jsou možné dvě odpovědi.)
o Zlepšení dostupnosti
o Zlepšení kvality ovzduší
o Snížení emisí skleníkových plynů
o Snížení hluku
o Zlepšení bezpečnosti silničního provozu
o Zlepšení obyvatelnosti, volného času a rekreace
o Jiné

2.2.4. * Prosím, upřesněte odpověď „jiné“

2.2.5. Další poznámky

2.2.6. * Považujete „zóny s nízkými emisemi“ za efektivní opatření ke zlepšení kvality ovzduší v městských oblastech?
o Zcela souhlasím
o Částečně souhlasím
o Nemám názor / Nevím
o Částečně nesouhlasím
o Zcela nesouhlasím

2.2.7. Poznámky

2.2.8. * Považujete „zpoplatněné zóny“ za efektivní opatření ke zlepšení dostupnosti v městských oblastech?
o Zcela souhlasím
o Částečně souhlasím
o Nemám názor / Nevím
o Částečně nesouhlasím
o Zcela nesouhlasím

2.2.9. Další poznámky

2.2.10. * Která kritéria přístupu jsou podle vás nejvhodnější k rozvoji a realizaci Systémů omezení přístupu v městských oblastech? (Je možná více než jedna odpověď.)
o Kategorie vozidel (osobní automobily, lehká a těžká nákladní vozidla atd.)
o Rozměr a váha vozidla
o Kritéria založená na času
o Kritéria založená na vzdálenosti
o Environmentální kritéria vozidla
o Kritéria založená na bodech (např. most, tunel)
o Kritéria založená na oblasti
o Záleží na místních podmínkách / cílech
o Jiná

2.2.11. * Prosím, upřesněte odpověď „jiná“

2.2.12. Další poznámky

2.2.13. * Myslíte si, že podpora EU by mohla místním orgánům usnadnit harmonizovanější rozvoj Systémů omezení přístupu?
o Ano
o Ne
o Nevím

2.2.14. Prosím upřesněte

2.2.15. * Jakou podporu by měla EU poskytovat k usnadnění harmonizovaného vývoje Systémů omezení přístupu?
o Rozvoj a výměna informací a osvědčených postupů
o Vývoj dobrovolných obecných zásad a doporučení (např. ohledně podmínek přístupu, posouzení dopadů, certifikace, monitorování a hodnocení)
o Standardy interoperability pro zařízení
o Povinná kritéria (např. ohledně přístupu, posouzení dopadů, certifikace, monitorování a hodnocení)
o Jiná

2.2.16. * Prosím, upřesněte odpověď „jiná“

2.2.17. Další poznámky

2.2.18. * Které aspekty týkající se vývoje Systémů omezení přístupu by měly být pokryty harmonizovanějším přístupem EU? (Je možná více než jedna odpověď.)
o Dopravní značení
o Označení vozidel, včetně norem pro odpovídající technologie
o Způsoby klasifikace (např. po rekonstrukcích)
o Metodologie posouzení dopadů
o Technická interoperabilita (např. palubních jednotek)
o Kategorie vozidel (osobní automobily, lehká a těžká nákladní vozidla atd.)
o Kritéria přístupu
o Výjimky
o Metodologie monitorování a hodnocení
o Jiné

2.2.19. * Prosím, upřesněte odpověď „jiná“

2.2.20. Další poznámky

2.2.21. * Byl by harmonizovanější přístup EU k Systémům omezení přístupu prospěšný?
o Ano
o Ne
o Nevím

2.2.22. Prosím upřesněte

2.2.23. * Mohl by harmonizovanější přístup EU k Systémům omezení přístupu pomoci rozvoji trhu s čistými a energeticky účinnými vozidly a dalšími „zelenými“ dopravními technologiemi a novými mobilními službami?
o Ano
o Ne
o Nevím
2.2.24. Prosím upřesněte

2.3. Finanční podpora EU projektům městské dopravy
Evropská unie podporuje rozvoj a zavádění řešení městské dopravy prostřednictvím různých nástrojů a programů, jako je například Rámcový program výzkumu EU nebo její finanční nástroje v oblasti regionálního rozvoje a soudržnosti. Projekty městské dopravy financované EU přispívají k dosažení hlavních politických cílů pro lepší, efektivnější a udržitelnější dopravu v Evropě.

Bílá kniha pro dopravu Evropské komise z roku 2011 navrhuje propojit přístup k fondům regionálního rozvoje a soudržnosti projektů městské dopravy s existencí potvrzených Plánů udržitelné městské mobility, které jsou zavedeny kvůli neskromným, ale relevantním cílům politiky EU uvedeným výše.
Iniciativy Komise, například CIVITAS, podporují evropská města a společnosti v testování inovačních konceptů a nových technologií v oblasti městské dopravy a v jejich proměně do ověřených řešení. Takové iniciativy podporují vytváření a šíření znalostí a pomáhají je prosazovat na moderní úrovni. V současné době neposkytují žádnou nebo jen malou finanční podporu následným krokům v inovačním řetězci, nasazení a vstupu na trh.

Zde mohou hrát regionální politiky a nástroje soudržnosti důležitou roli tím, že podporují zvyšování úrovně a využívání inovativních dobrých příkladů, čímž přispívají k jejich úspěšnému a širokému vstupu na trh.

2.3.1. * Poskytlo by spojení přístupu k evropskému financování projektů městské dopravy s existencí Plánů udržitelné městské mobility záruku, že podporované projekty jsou v souladu s příslušnými místními, národními a evropskými politikami?
o Zcela souhlasím
o Částečně souhlasím
o Nemám názor / Nevím
o Částečně nesouhlasím
o Zcela nesouhlasím

2.3.2. Další poznámky

2.3.3. * Vzniká při podporování projektů městské dopravy finančními prostředky EU, které se snaží podpořit inovace, přidaná hodnota?
o Ano
o Ne
o Nevím
2.3.4. Prosím upřesněte

2.3.5. Jak by se měly vyvíjet další iniciativy Komise jako např. CIVITAS nebo Inteligentní města a obce, aby se města efektivněji zapojila do inovačního procesu?

2.4. Městská logistika nákladní dopravy
Městská logistika je zásadní pro efektivnost a ekonomickou životaschopnost měst. V plánování městské dopravy je ale zanedbávaná. Osobní a nákladní doprava jsou však stejně důležité, jenže nedostatek integrovaného zacházení způsobuje mnoho problémů. Všichni aktéři se shodují, že je potřeba jednat. V rámci Akčního plánu pro městskou mobilitu Komise zahájila studii, která prozkoumá možnosti akce na podporu účinnější a udržitelné městské logistiky nákladní dopravy. Tato studie doporučila „soubor politických opatření, jako je internalizace externích nákladů v městských oblastech, výzkum v oblasti podpory vozidel s nulovými emisemi a aplikace ITS, vyšetřování norem pro nákladní vozidla s nízkým hlukem a dostupnost TEN-T financování městské nákladní dopravy“. Studie rovněž doporučila, „že městské plány nákladní dopravy by měly být součástí plánů udržitelné městské dopravy“.

Bílá kniha pro dopravu Evropské komise z roku 2011 oznámila záměr Komise vytvořit „obecné zásady osvědčených postupů pro lepší sledování a správu toků městské nákladní dopravy“ a předložila „strategii pro posun směrem k městské logistice s nulovými emisemi“.

2.4.1. * Věnuje současné plánování městské dopravy dostatečnou pozornost městské logistice nákladní dopravy?
o Ano
o Ne
o Nevím

2.4.2. Prosím upřesněte

2.4.3. Jak by mohly místní orgány, logistické společnosti a příjemci zlepšit městskou nákladní dopravu?

2.4.4. * Měly by být k zefektivnění městské nákladní dopravy použity informační a komunikační technologie?
o Ano
o Ne
o Nevím

2.4.5. Prosím upřesněte

2.4.6. * Jaké politické akce by měly být na úrovni EU přijaty k podpoře městské nákladní dopravy? (Je možná více než jedna odpověď.)
o Na úrovni EU nejsou potřeba žádné akce
o Rozvoj a výměna informací a osvědčených postupů
o Zajištění platformy pro zúčastněné strany k výměně osvědčených postupů
o Právní předpisy (např. o interoperabilitě zařízení)
o Vývoj standardů pro aplikace informačních a komunikačních technologií
o Podpora výzkumných a vývojových projektů
o Vývoj pokynů a doporučení
o Jiné

2.4.7. * Prosím, upřesněte odpověď „jiné“

2.4.8. Další poznámky

2.4.9. * Ovlivňují současné Systémy omezení přístupu ve městě, kde žijete nebo pracujete, městskou logistiku nákladní dopravy, ať už pozitivně nebo negativně?
o Systémy omezení přístupu efektivně pomáhají dodávkám městské nákladní dopravy
o Systémy omezení přístupu brání efektivním dodávkám městské nákladní dopravy
o Systémy omezení přístupu mohou pomoci dodávkám městské nákladní dopravy, pokud budou upraveny
o Systémy omezení přístupu nemají žádný efekt na dodávky městské nákladní dopravy

2.4.10. Prosím upřesněte

2.5. Další témata
Budeme vděčni za další příspěvky prostřednictvím pozičních dokumentů. Zašlete je, prosím, na
MOVE-APUM@ec.europa.eu.

2.5.1. Máte nějaké další otázky, návrhy a / nebo komentáře, které byste chtěli zmínit v souvislosti s městskou dimenzí dopravní politiky EU?


Užitečné odkazy
- Evropský web věnovaný této veřejné konzultaci
http://ec.europa.eu/transport/strategies/consultations/2012-10-12-urban-dimension_en.htm
- Čistá městská doprava
http://ec.europa.eu/transport/urban/index_en.htm
- Evropské dopravní strategie
http://ec.europa.eu/transport/strategies/index_en.htm
- Plány udržitelné městské mobility
http://www.mobilityplans.eu/
- Inteligentní dopravní systém
http://ec.europa.eu/transport/its/index_en.htm
- Zpoplatnění silničního provozu
http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/road_charging_en.htm
- Silniční přeprava zboží
http://ec.europa.eu/transport/road/haulage/haulage_en.htm
- CIVITAS
http://www.civitas.eu/index.php?id=69
- Inteligentní města a obce
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htmDatum: 21.9.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]