O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1. Ve středu Evropský parlament přijal usnesení, ve kterém se v 17 bodech vyjadřuje k politické dohodě na podobě víceletého finančního rámce 2014-2020 (VFR) z minulého čtvrtka. Usnesení podpořily především poslanci tří největší frakcí, tj. EPP, S&D a ALDE V usnesení se mimo jiné konstatuje, že Evropský parlament:
- je připraven předložit nařízení o VFR a novou mezi-institucionální dohodu k hlasování na podzim, jakmile budou splněny nezbytné technické a právní podmínky pro finalizaci příslušných textů odrážející dohodu mezi Radou a Parlamentem;
- opakuje svůj postoj obsažený ve svém usnesení o VFR ze dne 13. března 2013, a to, že souhlas s nařízením o VFR nemůže být udělen, dokud není úplně zaručeno, že nevyřízené žádosti o platbu za rok 2013 budou zcela pokryty; prohlašuje, že Parlament neudělí souhlas s nařízením o VFR nebo nepřijme rozpočet na rok 2014, dokud Rada nepřijme tento nový opravný rozpočet pokrývající zbývající deficit, který vyčíslila Komise;
- zdůrazňuje dále, že nařízení o VFR nemůže být z právního hlediska přijato, dokud nedojde k politické dohodě na příslušných legislativních návrzích, zejména u bodů, které se rovněž odrážejí v nařízení o VFR; vyjadřuje svou ochotu uzavřít co nejrychleji jednání o legislativních návrzích pro všechny víceleté programy (jako je např. balíček kohezní politiky, společné zemědělské politiky, Erasmus, LIFE+ apod.) a potvrzuje svou podporu zásadě „dokud se nedohodneme na všem, nedohodneme se na ničem“;
- lituje toho, že Rada nebyla schopna dosáhnout jakéhokoli pokroku v otázce reformy systému vlastních zdrojů na základě návrhů Komise; zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl být financován ze skutečných vlastních zdrojů, jak stanoví Smlouva, a prohlašuje, že je odhodlán provést reformu, která sníží podíl příspěvků založených na HND do rozpočtu EU na maximálně 40 %; očekává proto společné prohlášení o vlastních zdrojích, na kterém se dohodou všechny tři orgány EU a které umožní dosáhnout konkrétního pokroku, zejména s ohledem na přezkum/revizi VFR v polovině období;
- považuje postup, který vedl k dohodě na VFR na období 2014–2020, za velmi politováníhodný, neboť ve skutečnosti byl v jeho důsledku Parlament připraven o své rozpočtové pravomoci v pravém slova smyslu, jak jsou stanoveny smlouvami;
- vyzývá proto Rozpočtový výbor (BUDG), aby ve spolupráci s Výborem pro ústavní záležitosti (AFCO) vyvodil ze zkušeností s vyjednáváním VFR 2014-2020 závěry a předložil návrhy týkající se podmínek podobných jednání s cílem do budoucna zajistit demokratickou povahu a transparentnost celého rozpočtového postupu.
2. Ve čtvrtek bylo Parlamentem přijato usnesení týkající se programů americké vládní agentury NSA, v jejichž rámci došlo údajně ke sledování občanů EU. V tomto usnesení Evropský parlament vyjadřuje vážné znepokojení nad programem PRISM a podobnými programy; ostře odsuzuje špionáž vůči zastoupením EU; vyzývá orgány USA, aby EU bez zbytečného odkladu poskytly veškeré informace o programu PRISM; vyzývá Komisi a orgány USA, aby bezodkladně obnovily jednání o rámcové dohodě o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracování pro účely policejní a soudní spolupráce; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit evropský ekvivalent kontrolních a vyšetřovacích výborů pro zpravodajské služby společně zřizovaných parlamenty a soudy, jaké v současnosti existují v některých členských státech; pověřuje svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), aby ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty a s expertní skupinou EU-USA zřízenou Komisí provedl důkladné šetření této záležitosti a aby do konce roku předložil zprávu.
3. Evropský parlament přijal také tzv. Tavaresovu zprávu o stavu dodržování základních práv v Maďarsku, která se staví velmi kriticky k politickým změnám provedeným současnou vládou od roku 2010. Usnesení vyzývá Orbánův kabinet k nápravě v řadě oblastí včetně respektování práv menšin, svobody vyznání, nezávislosti justice a sdělovacích prostředků.
4. Ve středu zvolil Evropský parlament na desetileté funkční období novou evropskou veřejnou ochránkyni práv, která vyšetřuje stížnosti o nesprávných úředních postupech v institucích a orgánech EU. Zvolena byla dosavadní irská ombudsmanka Emily O´Reilly.
5. Parlament také ve středu schválil dočasné stažení 900 milionů emisních povolenek ze systému aukcí. Díky tomu by se měla zvýšit jejich cena. Schválený kompromis se nakonec přibližuje původnímu návrhu Komise.

AKTUÁLNÍ STAV PROJEDNÁVÁNÍ PROTOKOLU ČR
Tzv. Klausova výjimka neboli Protokol ČR o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice měla být na pořadu jednání Evropské rady (27. a 28. června). Předpokládalo se, že Evropská rada rozhodne o dalším projednávání Protokolu a nesvolání Konventu. Nakonec se projednávání Protokolu ČR dne 25. června zastavilo na úrovni Rady pro obecné záležitosti (GAC). Protokol ČR na Evropskou radu nakonec zařazen nebyl a to s ohledem na požadavek Německa, které nemělo čas projednat tento návrh změny primárního práva v Bundestagu. Vzhledem k parlamentním volbám v Německu dne 22. září lze schválení Evropskou radou tedy očekávat až v druhé polovině litevského předsednictví Radě EU, tj. na konci roku 2013.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 6.7.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]