Komise představila iniciativu zaměřenou na silniční dopravu

Evropská komise dnes zveřejnila dlouho očekávaný tzv. silniční balíček. V rámci osmi iniciativ věnovaných silniční dopravě, které jsou součástí balíčku "Evropa v pohybu", se Komise zaměří na zajištění řádných pracovních podmínek pracovníkům v silniční dopravě, boj proti nelegálnímu způsobu zaměstnání nebo snižování byrokratické zátěže podniků.

„Na tzv. silniční balíček jsme všichni čekali až příliš dlouho. Byl opředen řadou mýtů a dohadů, ale také nervozitou a bezprostředními zkušenostmi řidičů i dopravců, kteří byli v posledních měsících v některých členských státech vystaveni značné nejistotě, neuvěřitelné administrativní zátěži a opatřeními, která mají s vnitřním trhem málo co společného,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Komisařka pro dopravu V. Bulc dnes obsah iniciativ představila rovněž v Evropském parlamentu. Mezi nejkontroverznější body návrhu bude patřit změna pravidel kabotáže. Oproti současné situaci, kdy může dopravce do sedmi dnů po poslední vykládce podniknout nejvýše tři kabotážní přepravy, navrhuje Komise omezit tuto dobu na pět dní. Toto opatření by mělo přinést zjednodušení kontroly provádění kabotáže. Po tuto dobu by se však na operace kabotáže měla vztahovat pravidla odměňování platná v dané zemi. Pro společnosti podnikající v silniční dopravě by se podle předložených návrhů také měla zjednodušit pravidla a snížit administrativní zátěž. Komise mimo jiné navrhuje zrušit současné požadavky některých států, aby dopravní společnosti měly v hostitelské zemi delegovaného zástupce nebo aby u sebe řidiči museli mít fyzické kopie výplatních pásek.

Navržená opatření také vyjasňují podmínky vyplácení minimální mzdy. Řidiči, který bude v hostitelské zemi déle než tři dny v rámci jednoho měsíce, bude podle návrhu muset zaměstnavatel vyplatit minimální mzdu podle podmínek země, ve které si řidič nachází. 

Podmínky řidičů navrhuje Evropská komise upravit tak, aby se mohli při vykonávání práce v zahraničí vracet jednou za tři týdny domů. Dobu odpočinku by měli podle Komise trávit mimo vozidlo na hotelu, který jim bude muset zajistit dopravce.

„Naším cílem by mělo být nastavení férových, jasných a hlavně v praxi vymahatelných pravidel, která mimo jiné přispějí ke zlepšení bezpečnosti a efektivnímu využívání kapacit a zdrojů. A v neposlední řadě k důstojnějším podmínkám řidičů, ať již pochází odkudkoliv. I dnešní debata na plénu Evropského parlamentu ukázala, že legislativní práce, která je před námi, nebude jednoduchá, ale konečně máme návrh Evropské komise na stole,“ doplnila Olga Sehnalová.

Iniciativa se bude také zabývat interoperabilitou mýtných systémů v EU či řešením přeshraniční mobility, například navržený celoevropský plánovač tras veřejné dopravy by měl umožnit jednoduše naplánovat vybranou cestu mezi dvěma místy kdekoliv po Evropské unii.

Tato první skupina 8 návrhů bude v příštích 12 měsících doplněna dalšími návrhy, které se budou týkat emisních norem pro vozidla pro období po roce 2020 nebo prvních emisních standardů pro těžká nákladní vozidla.

 

Legislativní návrhy:

Sociální aspekty v silniční dopravě

Revize nařízení 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Narˇi´zeni´ 165/2014 o tachografech v silnicˇni´ dopraveˇ, o zrusˇeni´ narˇi´zeni´ Rady (EHS) cˇ. 3821/85 o za´znamove´m zarˇi´zeni´ v silnicˇni´ dopraveˇ a o zmeˇneˇ narˇi´zeni´ Evropske´ho parlamentu a Rady (ES) cˇ. 561/2006 o harmonizaci neˇktery´ch prˇedpisu° v socia´lni´ oblasti ty´kaji´ci´ch se silnicˇni´ dopravy 

Revize směrnice 2006/22/EC o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS

 

Přístup na trh v silniční nákladní dopravě

Revize nařízení 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES 

Revize nařízení 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy 

Revize směrnice 2006/1 o uzˇi´va´ni´ vozidel najaty´ch bez rˇidicˇe pro silnicˇni´ prˇepravu zbozˇi´

 

Zpoplatnění pozemních komunikací  

Přepracování směrnice 2004/52 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství 

Revize směrnice 1999/62 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

 

Nelegislativní návrhy:

Konzultace se sociálními partnery o možné revizi směrnice 2002/15/EC o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě

Delegovaný akt ke směrnici o ITS 2010/40

Inovace - strategický výzkumný a inovační program dopravy

Návrh monitorovacího systému pro těžká nákladní vozidla a autobusy

Hodnotící zpráva o směrnici o kvalitě pohonných hmot

Opatření v návaznosti na přezkum směrnice o informování spotřebitelů o palivové hospodárnosti a emisích CO2 nových automobilů (1999/94) 

Datum: 31.5.2017

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]