Komise doporučila členským státům zavést nástroje kolektivní právní ochrany

Evropská komise minulý týden představila doporučení členským státům EU ohledně společných zásad pro nástroje kolektivní právní ochrany. Systém kolektivních žalob, o kterém jsme již dříve informovali (http://www.sehnalova.cz/clanek/kolektivni-zaloby-v-eu--myty-versus-realita-2013-4-4.html), umožňuje skupině osob, které utrpěly stejnou škodu, domáhat se odškodnění u soudu prostřednictvím jednotné žaloby.

Cílem doporučení Komise je zajistit jednotný horizontální přístup ke kolektivní právní ochraně v Evropské unii, aniž by bylo nutné harmonizovat celé systémy jednotlivých členských států. Nástroje kolektivní právní ochrany by měly být k dispozici v různých oblastech, v nichž EU přiznává práva občanům a podnikům, zejména v oblasti ochrany spotřebitele, hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí a finančních služeb.

Ačkoliv systém kolektivních žalob úspěšně existuje již v 16 členských zemích EU (Česká republika mezi ně nepatří), na evropské úrovni jednotný právní předpis zatím chybí. Problematické je i přeshraniční vymáhání práva. Doporučení Komise není nicméně pro členské státy závazné. Právě nezávaznost nového návrhu Komise, je podle české poslankyně Olgy Sehnalové (ČSSD, S&D), členky Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která dlouhodobě podporuje zavedení celoevropského systému kolektivních žalob a odškodnění, hlavním nedostatkem návrhu.

„Kolektivní žaloby jsou obecně velice účinnou metodou, jak se větší skupina poškozených může domoci svých práv. Proto jsem pouhým doporučením ze strany Komise zklamána. Závazné právní opatření by konečně rozhoupalo ty státy, které spotřebitelům doposud neumožňují využít nesporných výhod systému, o čemž ostatně svědčí řada konkrétních příkladů z Evropy. Nezbývá tedy než tlačit na jedenáct zbývajících vlád, aby si doporučení vzaly k srdci,“ říká Sehnalová.

Dlouho očekávaný návrh, který má posílit práva evropských spotřebitelů, má i další slabiny. Poukazuje na ně Monique Goyens, ředitelka Evropské organizace spotřebitelů (BEUC): „Systém doporučený Komisí, požaduje, aby se každá poškozená osoba musela o svá práva přihlásit. Podle nás musí být zahrnutí všech obětí automatické,“ je přesvědčena Goyens. Přesto podle ní "první dětský krůček", který návrhem udělala Komise, zvýší povědomí spotřebitelů o kolektivních žalobách a vyvine tlak na další pokrok vstříc celoevropskému přeshraničnímu systému.

Hlavní zásady obsažené v doporučení Komise

Komise ve svém doporučení vyzývá všechny členské státy k zavedení vnitrostátních systémů kolektivní právní ochrany a stanoví řadu společných zásad EU, které by měly tyto systémy splňovat:

• Členské státy by měly mít systém kolektivní právní ochrany, který soukromým osobám i podnikům umožní žádat o vydání soudního příkazu k zastavení porušování práv, jež jim přiznávají právní předpisy EU a požadovat náhradu za újmu, která jim tak byla způsobena v případě, kdy určité protiprávní jednání poškozuje velký počet osob.

• Členské státy by měly zajistit, aby řízení v rámci kolektivní právní ochrany byla spravedlivá, nestranná, včasná a aby nebyla nepřiměřeně nákladná.

• Doporučení současně zdůrazňuje nutnost informovat ty, kdo mohou mít zájem se k hromadné žalobě připojit.

• Komise doporučuje přijmout důkladné procesní záruky, aby se zabránilo zneužívání nástrojů kolektivní právní ochrany. Členské státy by například neměly povolovat odměňování právních zástupců v závislosti na výši přiznaného odškodnění, což zvyšuje riziko zneužívání žalob. Subjekty, které zastupují žalující stranu, by navíc měly být neziskové, aby bylo v případě hromadné újmy zajištěno, že jednají v zájmu těch, kdo tuto újmu utrpěli.

• Ústřední roli v hromadných řízeních by měl hrát soudce, který by měl případ řádně vést a případná zneužití včas odhalit. Komise nevyloučila financování nástrojů EU pro kolektivní právní ochranu, avšak pouze za určitých podmínek, zejména co se týče transparentnosti, aby bylo zajištěno, že nedochází ke střetu zájmů.

• Doporučení rovněž propaguje alternativní řešení sporů a požaduje, aby strany mohly na základě společného souhlasu této možnosti využívat.

Další kroky

V doporučení se členské státy žádají, aby zavedly vhodná opatření nejpozději do dvou let. Nejpozději dva roky po provedení doporučení Komise posoudí situaci na základě výročních zpráv členských států a vyhodnotí, zda jsou zapotřebí další opatření k posílení horizontálního přístupu, který toto doporučení odráží.

Toto doporučení doplňuje návrh směrnice o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních předpisů, což pomůže obětem porušení těchto předpisů domáhat se odškodnění prostřednictvím právních kroků, jež jsou k dispozici v členských státech.

Oběma návrhy se v nejbližší době bude zabývat i Evropský parlament.

Více informací - tisková zpráva Komise: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_cs.htm

Datum: 19.6.2013

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]