Jak nastartovat hospodářský růst? I europoslanci věří prohloubení vnitřního trhu.

Evropský parlament minulý týden přijal na plenárním zasedání ve Štrasburku usnesení o "Aktu o jednotnému trhu: Další kroky k růstu". Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího z uskutečněné debaty.

O POZADÍ USNESENÍ

V dubnu 2011 Evropská komise představila Akt o jednotném trhu, dokument, jehož cílem bylo prostřednictvím 12 identifikovaných opatření znovunastartovat růst a vytvořit nová pracovní místa. Celkovou realizaci, tzn. přijetí odpovídajících legislativních aktů Radou a Parlamentem, stanovila Komise na konec roku 2012, tedy na datum 20. výročí vzniku jednotného trhu.
V únoru letošního roku provedla Komise přezkum průběžného plnění. Ten konstatoval „smíšený“ postup, a vyzval zainteresované aktéry k „přetrvávajícímu úsilí“ s cílem naplnit stanovený časový rámec.
Úkolem Aktu je především posílit důvěru v jednotný trh a překonat stávající překážky k úplnému zavedení čtyř svobod, tedy pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci celé Evropské unie. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry spočívá v:

1. Přístupu malých a středních podniků k rizikovému kapitálu
2. Uznávání profesních kvalifikací
3. Jednotné patentové ochraně a sjednoceném systému řešení sporů
4. Právních předpisech o alternativním řešení sporů
5. Revizi právních předpisů o evropském standardizačním systému
6. Trans-evropské infrastruktuře pro energie, dopravu a komunikace
7. Jednotném digitálním trhu
8. Rozvoji solidárních investičních fondů
9. Zdanění energie
10. Právech pracovníků vyslaných do zahraničí
11. Zjednodušení účetních standardů pro evropské podniky
12. Revizi pravidel pro zadávání veřejných zakázek

O OBSAHU USNESENÍ

Přijaté usnesení zejména zdůrazňuje:

- strategický význam Aktu o jednotném trhu
- nutnost snížit deficit provádění směrnic jednotného trhu ve vnitrostátním právu
- důležitost posílení úlohy sítě SOLVIT, iniciativy poradenství Vaše Evropa, evropských spotřebitelských středisek a dalších asistenčních služeb
- nutnost zapojit do rozvoje jednotného trhu aktivněji občany
- provádění směrnice o službách v plné míře
- přijetí komplexního programu pro spotřebitele, včetně těch zranitelných
- posílení úlohy malých a středních podniků

BUDOUCNOST JEDNOTNÉHO TRHU OČIMA OLGY SEHNALOVÉ

"Výzvu k posílení jednotného trhu jednoznačně vítám. Domnívám se však, že se musí jednat o posílení vyváženým způsobem. Jednotný trh nelze posuzovat odděleně od dalších oblastí politiky - zejména sociální oblasti, ochrany spotřebitele či otázek pracovního práva. Chceme férový vnitřní trh, přinášející výhody nejen pro evropské podniky, zejména malé a střední, ale především pro jádro trhu - občany samotné.

Často slýcháváme, že je nezbytné do rozvoje jednotného trhu občany více zapojit. Jak toho účinně dosáhnout? Klíčovou roli dle mého názoru hraje proces efektivního informování. Ten začíná již u veřejných konzultací, kdy je legislativa ve fázi přípravy. Je nezbytné konzultace zpřístupnit ve všech oficiálních jazycích, zlepšit jejich dostupnost a srozumitelnost.

Celý proces pokračuje v maximální informovanosti spotřebitelů při výběru zboží a služeb, kdy musí mít jistotu, že právní rámec neumožňuje existenci spotřebitelů druhé kategorie. V neposlední řadě musí být spotřebitelé informovaní o svých právech při jejich vymáhání, například prostřednictvím fungujícího systému ADR.

Na závěr se připojuji k výzvě k důsledné transpozici pravidel. Nepostačující a pozdní provádění ve vnitrostátním právu a nedostatečné prosazování předpisů zabraňuje plnému využití přínosů jednotného trhu. Zdaleka ne všem se totiž transpozice daří - Česká republika, je na tom, i přes jistý pokrok, nejhůře ze všech."

ZAZNĚLO TÉŽ NA PLÉNU

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier na úvod debaty vyzdvihl důležitost jednotného trhu a deklaroval princip nulové tolerance Komise vůči členským státům při nedodržování legislativy, resp. její transpozice. Poslance rovněž informoval, že na konec léta připravuje Komise druhou etapu Aktu o jednotném trhu. Týden od 15. do 22. října bude poté věnován problematice růstu jednotného trhu. Andreas Schwab (EPP) následně pochválil Komisi za důsledné dohlížení nad transpozicí pravidel. Evelyne Gebhardt, koordinátorka Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) , vyzvala k většímu přiblížení pozitivních aspektů jednotného trhu občanům – zaměstnancům či spotřebitelům. Toine Manders, mluvčí liberálů (ALDE), poukázal na nevýhodné postavení malých a středních podniků vůči těm velkým v rámci jednotného trhu. Louis Grech (S&D) , zpravodaj dokumentu o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany, varoval před frustrací občanů i samotného Parlamentu vůči nedodělkům v jednotnému trhu. A konečně Malcolm Harbour (ECR), předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, upozornil na nedostatečně rychlou transpozici směrnice o službách. Za skandální označil skutečnost, že občané stále nemohou online zakoupit zboží a služby v rámci celého jednotného trhu.

Datum: 20.6.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]