Výzva 67 OP LZZ - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu v tématické oblasti „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“.

Výzva s číslem 67 je financována v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a cílem podpory je pomoci řešit začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Řešit je možno rovněž odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

A
V rámci části A se mohou ucházet o podporu projekty které podporují vybrané sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Dotace budou rozděleny mezi projekty, které se zabývají následujícími tématy:
- službami sociální prevence a odborného sociálního poradenství pro osoby se sníženou soběstačností vzhledem k jejich duševnímu onemocnění, pro oběti trestné činnosti a domácího násilí či pro osoby opouštějící ústavní nebo ochrannou výchovu, případně vězení
- službami následní péče a odborným poradenstvím pro osoby závislé na návykových látkách, které se léčí, léčily či abstinují.

POZOR
Podporovány budou pouze ty činnosti, které jsou v souladu se střednědobým plánem sociálních služeb v příslušném kraji (tam, kde žadatel vyvíjí svou činnost).

B
V rámci části B pak bude možno žádat dotaci na podporu dalších činností, které pomáhají potenciálně vyloučeným cílovým skupinám. Důraz je kladen na:
- programy prevence sociálně – patologických jevů
- programy získávání základních dovedností (sociálních a profesních)
- programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení či vězení
- sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostí či závislé
- programy prevence pro osoby s duševním onemocněním.
- programy finanční gramotnosti
- probační programy
- programy pro osoby pečující o osobu blízkou

V rámci této výzvy mohou být žadateli nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti (a dále kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace a další poskytovatelé sociálních služeb (dle zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách v platném znění).

Projekt může být připraven v takovém rozsahu, aby výše podpory činila nejméně 1 milion Kč a nejvýše 10 milionů Kč. Organizace mohou získat dotaci ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu.. Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Žádosti mohou být předkládány do 6. září 2010.

Kompletní text výzvy je přílohou tohoto článku.

Více informací a dokumentace v plném rozsahu je k dispozici na následující adrese:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-6


Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 17.7.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]