Výzva 67 OP LZZ - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu v tématické oblasti „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“.

Výzva s číslem 67 je financována v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a cílem podpory je pomoci řešit začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Řešit je možno rovněž odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

A
V rámci části A se mohou ucházet o podporu projekty které podporují vybrané sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Dotace budou rozděleny mezi projekty, které se zabývají následujícími tématy:
- službami sociální prevence a odborného sociálního poradenství pro osoby se sníženou soběstačností vzhledem k jejich duševnímu onemocnění, pro oběti trestné činnosti a domácího násilí či pro osoby opouštějící ústavní nebo ochrannou výchovu, případně vězení
- službami následní péče a odborným poradenstvím pro osoby závislé na návykových látkách, které se léčí, léčily či abstinují.

POZOR
Podporovány budou pouze ty činnosti, které jsou v souladu se střednědobým plánem sociálních služeb v příslušném kraji (tam, kde žadatel vyvíjí svou činnost).

B
V rámci části B pak bude možno žádat dotaci na podporu dalších činností, které pomáhají potenciálně vyloučeným cílovým skupinám. Důraz je kladen na:
- programy prevence sociálně – patologických jevů
- programy získávání základních dovedností (sociálních a profesních)
- programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení či vězení
- sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostí či závislé
- programy prevence pro osoby s duševním onemocněním.
- programy finanční gramotnosti
- probační programy
- programy pro osoby pečující o osobu blízkou

V rámci této výzvy mohou být žadateli nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti (a dále kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace a další poskytovatelé sociálních služeb (dle zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách v platném znění).

Projekt může být připraven v takovém rozsahu, aby výše podpory činila nejméně 1 milion Kč a nejvýše 10 milionů Kč. Organizace mohou získat dotaci ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu.. Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Žádosti mohou být předkládány do 6. září 2010.

Kompletní text výzvy je přílohou tohoto článku.

Více informací a dokumentace v plném rozsahu je k dispozici na následující adrese:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-6


Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 17.7.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]