Týden vnitřního trhu: 20 let vnitřního trhu očima Komise

Evropská unie slaví 20. výročí jednotného trhu. Ten umožňuje volný pohyb zboží, osob, služeb i kapitálu v rámci celé EU. Co se v uplynulých 20 letech podařilo očima Evropské komise?

Kdyzˇ byl v roce 1992 zaha´jen jednotny´ trh, byl k dispozici pro 345 milionu° lidi´ ve 12 zemi´ch EU. Dnes zahrnuje vi´ce nezˇ 500 milionu° lidi´ v 27 cˇlensky´ch sta´tech EU. Pro obcˇany to znamena´ veˇtsˇi´ vy´beˇr. Pro firmy to znamena´ vi´ce potencia´lni´ch za´kazni´ku°.

Neˇktere´ zmeˇny byly zrˇejme´ – naprˇi´klad zrusˇeni´ celni´ch kontrol. Jine´ – naprˇi´klad veˇtsˇi´ hodnota za peni´ze prˇi zada´va´ni´ verˇejny´ch zaka´zek nebo prˇi´sne´ bezpecˇnostni´ pozˇadavky na deˇtske´ hracˇky – byly me´neˇ viditelne´. Spolecˇneˇ vsˇechny prˇispeˇly ke konkurenceschopneˇjsˇi´ Evropeˇ, posi´lily obchod a poskytly za´kazni´ku°m lepsˇi´ nabi´dku.

Jednotny´ trh v mnoha odveˇtvi´ch zvy´sˇil mozˇnost volby a ochranu a za´rovenˇ sni´zˇil ceny. Naprˇi´klad v roce 2010 byla cena za mezina´rodni´ telefonicky´ hovor prˇiblizˇneˇ trˇikra´t nizˇsˇi´ nezˇ v roce 1998; dnes telefonova´ni´ nebo prˇi´jem hovoru v zahranicˇi´ v ra´mci EU je o 73 % levneˇjsˇi´ nezˇ v roce 2005, a dokonce mu°zˇe by´t zdarma prostrˇednictvi´m pevny´ch nebo internetovy´ch si´ti´.

Di´ky elektronicke´mu obchodova´ni´ je mozˇne´ te´meˇrˇ vsˇe zakoupit online. Mozˇnost objedna´vat online od firem si´dli´ci´ch v jine´ zemi EU znamena´, zˇe spotrˇebitele´ maji´ prˇiblizˇneˇ 16kra´t veˇtsˇi´ vy´beˇr, nezˇ kdyby sˇli nakupovat na mi´stni´ hlavni´ trˇi´du.

Spotrˇebitele´ take´ maji´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby, pokud jde o dodavatele energie. Spotrˇebitele´ v EU by mohli usˇetrˇit azˇ 13 miliard eur, kdyby prˇesˇli na nejlevneˇjsˇi´ dostupny´ tarif elektrˇiny. Nejme´neˇ 14 evropsky´ch energeticky´ch firem je nyni´ aktivni´ch ve vi´ce nezˇ jednom cˇlenske´m sta´teˇ EU.
Nove´ zpu°soby nakupova´ni´ si zˇa´daji´ nove´ zpu°soby rˇesˇeni´ proble´mu°. Pokud prˇestane fungovat novy´ notebook a firma, ktera´ jej prodala, odmi´ta´ vra´tit peni´ze nebo poskytnout na´hradu cˇi opravu, na´sledny´ spor je mozˇne´ vyrˇesˇit rychle, anizˇ by bylo nutne´ ji´t k soudu, a to pomoci´ alternativni´ho rˇesˇeni´ sporu° (ADR).

Spotrˇebitele´ jsou chra´neˇni di´ky pra´vni´m prˇedpisu°m o bezpecˇnosti vy´robku°. Vsˇechny vy´robky na jednotne´m trhu musi´ odpovi´dat specificky´m norma´m a technicky´m specifikaci´m. V prˇi´padeˇ potravin existuji´ harmonizovane´ normy pro hygienu a obaly, pesticidy a obchodova´ni´ s zˇivy´mi zvi´rˇaty a produkty zˇivocˇisˇne´ho pu°vodu.

Volny´ pohyb prˇes hranice vsˇak neplati´ jen pro vy´robky a sluzˇby. Obcˇane´ EU mohou cestovat po veˇtsˇineˇ u´zemi´ EU bez pasu a bez kontrol na hranici´ch. Navi´c maji´ pra´vo zˇi´t, studovat, pracovat,prova´deˇt vy´zkum a odeji´t do du°chodu v ktere´mkoli cˇlenske´m sta´teˇ EU. Do konce roku 2010 tuto mozˇnost vyuzˇilo prˇiblizˇneˇ 13 milionu° lidi´ a po jeden rok nebo vi´ce zˇilo v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´. Takove´ prˇesuny podporuje uzna´va´ni´ veˇtsˇiny diplomu° a odborny´ch kvalifikaci´ zi´skany´ch v jine´ zemi EU.

Di´ky te´to zvy´sˇene´ mobiliteˇ vznikaji´ dynamicke´ trhy pra´ce, je mozˇne´ prˇekona´vat nedostatek kvalifikovany´ch osob a zameˇstnanci mohou rozsˇi´rˇit sve´ zkusˇenosti. Koncem roku 2010 pracovalo prˇiblizˇneˇ 6 milionu° obcˇanu° EU v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´.

Vi´ce nezˇ 2,5 milionu° studentu° se zapojilo do programu Erasmus pro vy´meˇnu studentu° od roku 1987, kdy zacˇal. Dnes studenty v ra´mci programu Erasmus hosti´ vi´ce nezˇ 4000 vysokosˇkolsky´ch instituci´ v 33 zemi´ch.

Mobilitu podporuje take´ jednotny´ trh pro leteckou dopravu. Od roku 1993 se pocˇet spojeni´ v ra´mci EU vi´ce nezˇ zdvojna´sobil. Zvy´sˇeni´ pocˇtu dopravcu° take´ znamena´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby a nizˇsˇi´ ceny pro cestuji´ci´. Pra´vni´ prˇedpisy EU zajisˇtˇuji´ to, zˇe se cestuji´ci´m dosta´va´ spravedlive´ho zacha´zeni´ a jsou respektova´na jejich pra´va.

Obcˇane´, kterˇi´ se steˇhuji´ v ra´mci EU, by nemeˇli prˇiji´t o sva´ pra´va v oblasti socia´lni´ho zabezpecˇeni´. Evropska´ karta zdravotni´ho pojisˇteˇni´ zarucˇuje svy´m drzˇitelu°m prˇi´stup k verˇejne´ zdravotni´ pe´cˇi beˇhem docˇasne´ho pobytu v ktere´koli zemi jednotne´ho trhu.

Zdroj: Evropská komise

Datum: 15.10.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]