Týden vnitřního trhu: 20 let vnitřního trhu očima Komise

Evropská unie slaví 20. výročí jednotného trhu. Ten umožňuje volný pohyb zboží, osob, služeb i kapitálu v rámci celé EU. Co se v uplynulých 20 letech podařilo očima Evropské komise?

Kdyzˇ byl v roce 1992 zaha´jen jednotny´ trh, byl k dispozici pro 345 milionu° lidi´ ve 12 zemi´ch EU. Dnes zahrnuje vi´ce nezˇ 500 milionu° lidi´ v 27 cˇlensky´ch sta´tech EU. Pro obcˇany to znamena´ veˇtsˇi´ vy´beˇr. Pro firmy to znamena´ vi´ce potencia´lni´ch za´kazni´ku°.

Neˇktere´ zmeˇny byly zrˇejme´ – naprˇi´klad zrusˇeni´ celni´ch kontrol. Jine´ – naprˇi´klad veˇtsˇi´ hodnota za peni´ze prˇi zada´va´ni´ verˇejny´ch zaka´zek nebo prˇi´sne´ bezpecˇnostni´ pozˇadavky na deˇtske´ hracˇky – byly me´neˇ viditelne´. Spolecˇneˇ vsˇechny prˇispeˇly ke konkurenceschopneˇjsˇi´ Evropeˇ, posi´lily obchod a poskytly za´kazni´ku°m lepsˇi´ nabi´dku.

Jednotny´ trh v mnoha odveˇtvi´ch zvy´sˇil mozˇnost volby a ochranu a za´rovenˇ sni´zˇil ceny. Naprˇi´klad v roce 2010 byla cena za mezina´rodni´ telefonicky´ hovor prˇiblizˇneˇ trˇikra´t nizˇsˇi´ nezˇ v roce 1998; dnes telefonova´ni´ nebo prˇi´jem hovoru v zahranicˇi´ v ra´mci EU je o 73 % levneˇjsˇi´ nezˇ v roce 2005, a dokonce mu°zˇe by´t zdarma prostrˇednictvi´m pevny´ch nebo internetovy´ch si´ti´.

Di´ky elektronicke´mu obchodova´ni´ je mozˇne´ te´meˇrˇ vsˇe zakoupit online. Mozˇnost objedna´vat online od firem si´dli´ci´ch v jine´ zemi EU znamena´, zˇe spotrˇebitele´ maji´ prˇiblizˇneˇ 16kra´t veˇtsˇi´ vy´beˇr, nezˇ kdyby sˇli nakupovat na mi´stni´ hlavni´ trˇi´du.

Spotrˇebitele´ take´ maji´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby, pokud jde o dodavatele energie. Spotrˇebitele´ v EU by mohli usˇetrˇit azˇ 13 miliard eur, kdyby prˇesˇli na nejlevneˇjsˇi´ dostupny´ tarif elektrˇiny. Nejme´neˇ 14 evropsky´ch energeticky´ch firem je nyni´ aktivni´ch ve vi´ce nezˇ jednom cˇlenske´m sta´teˇ EU.
Nove´ zpu°soby nakupova´ni´ si zˇa´daji´ nove´ zpu°soby rˇesˇeni´ proble´mu°. Pokud prˇestane fungovat novy´ notebook a firma, ktera´ jej prodala, odmi´ta´ vra´tit peni´ze nebo poskytnout na´hradu cˇi opravu, na´sledny´ spor je mozˇne´ vyrˇesˇit rychle, anizˇ by bylo nutne´ ji´t k soudu, a to pomoci´ alternativni´ho rˇesˇeni´ sporu° (ADR).

Spotrˇebitele´ jsou chra´neˇni di´ky pra´vni´m prˇedpisu°m o bezpecˇnosti vy´robku°. Vsˇechny vy´robky na jednotne´m trhu musi´ odpovi´dat specificky´m norma´m a technicky´m specifikaci´m. V prˇi´padeˇ potravin existuji´ harmonizovane´ normy pro hygienu a obaly, pesticidy a obchodova´ni´ s zˇivy´mi zvi´rˇaty a produkty zˇivocˇisˇne´ho pu°vodu.

Volny´ pohyb prˇes hranice vsˇak neplati´ jen pro vy´robky a sluzˇby. Obcˇane´ EU mohou cestovat po veˇtsˇineˇ u´zemi´ EU bez pasu a bez kontrol na hranici´ch. Navi´c maji´ pra´vo zˇi´t, studovat, pracovat,prova´deˇt vy´zkum a odeji´t do du°chodu v ktere´mkoli cˇlenske´m sta´teˇ EU. Do konce roku 2010 tuto mozˇnost vyuzˇilo prˇiblizˇneˇ 13 milionu° lidi´ a po jeden rok nebo vi´ce zˇilo v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´. Takove´ prˇesuny podporuje uzna´va´ni´ veˇtsˇiny diplomu° a odborny´ch kvalifikaci´ zi´skany´ch v jine´ zemi EU.

Di´ky te´to zvy´sˇene´ mobiliteˇ vznikaji´ dynamicke´ trhy pra´ce, je mozˇne´ prˇekona´vat nedostatek kvalifikovany´ch osob a zameˇstnanci mohou rozsˇi´rˇit sve´ zkusˇenosti. Koncem roku 2010 pracovalo prˇiblizˇneˇ 6 milionu° obcˇanu° EU v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´.

Vi´ce nezˇ 2,5 milionu° studentu° se zapojilo do programu Erasmus pro vy´meˇnu studentu° od roku 1987, kdy zacˇal. Dnes studenty v ra´mci programu Erasmus hosti´ vi´ce nezˇ 4000 vysokosˇkolsky´ch instituci´ v 33 zemi´ch.

Mobilitu podporuje take´ jednotny´ trh pro leteckou dopravu. Od roku 1993 se pocˇet spojeni´ v ra´mci EU vi´ce nezˇ zdvojna´sobil. Zvy´sˇeni´ pocˇtu dopravcu° take´ znamena´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby a nizˇsˇi´ ceny pro cestuji´ci´. Pra´vni´ prˇedpisy EU zajisˇtˇuji´ to, zˇe se cestuji´ci´m dosta´va´ spravedlive´ho zacha´zeni´ a jsou respektova´na jejich pra´va.

Obcˇane´, kterˇi´ se steˇhuji´ v ra´mci EU, by nemeˇli prˇiji´t o sva´ pra´va v oblasti socia´lni´ho zabezpecˇeni´. Evropska´ karta zdravotni´ho pojisˇteˇni´ zarucˇuje svy´m drzˇitelu°m prˇi´stup k verˇejne´ zdravotni´ pe´cˇi beˇhem docˇasne´ho pobytu v ktere´koli zemi jednotne´ho trhu.

Zdroj: Evropská komise

Datum: 15.10.2012

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]