Týden vnitřního trhu: 20 let vnitřního trhu očima Komise

Evropská unie slaví 20. výročí jednotného trhu. Ten umožňuje volný pohyb zboží, osob, služeb i kapitálu v rámci celé EU. Co se v uplynulých 20 letech podařilo očima Evropské komise?

Kdyzˇ byl v roce 1992 zaha´jen jednotny´ trh, byl k dispozici pro 345 milionu° lidi´ ve 12 zemi´ch EU. Dnes zahrnuje vi´ce nezˇ 500 milionu° lidi´ v 27 cˇlensky´ch sta´tech EU. Pro obcˇany to znamena´ veˇtsˇi´ vy´beˇr. Pro firmy to znamena´ vi´ce potencia´lni´ch za´kazni´ku°.

Neˇktere´ zmeˇny byly zrˇejme´ – naprˇi´klad zrusˇeni´ celni´ch kontrol. Jine´ – naprˇi´klad veˇtsˇi´ hodnota za peni´ze prˇi zada´va´ni´ verˇejny´ch zaka´zek nebo prˇi´sne´ bezpecˇnostni´ pozˇadavky na deˇtske´ hracˇky – byly me´neˇ viditelne´. Spolecˇneˇ vsˇechny prˇispeˇly ke konkurenceschopneˇjsˇi´ Evropeˇ, posi´lily obchod a poskytly za´kazni´ku°m lepsˇi´ nabi´dku.

Jednotny´ trh v mnoha odveˇtvi´ch zvy´sˇil mozˇnost volby a ochranu a za´rovenˇ sni´zˇil ceny. Naprˇi´klad v roce 2010 byla cena za mezina´rodni´ telefonicky´ hovor prˇiblizˇneˇ trˇikra´t nizˇsˇi´ nezˇ v roce 1998; dnes telefonova´ni´ nebo prˇi´jem hovoru v zahranicˇi´ v ra´mci EU je o 73 % levneˇjsˇi´ nezˇ v roce 2005, a dokonce mu°zˇe by´t zdarma prostrˇednictvi´m pevny´ch nebo internetovy´ch si´ti´.

Di´ky elektronicke´mu obchodova´ni´ je mozˇne´ te´meˇrˇ vsˇe zakoupit online. Mozˇnost objedna´vat online od firem si´dli´ci´ch v jine´ zemi EU znamena´, zˇe spotrˇebitele´ maji´ prˇiblizˇneˇ 16kra´t veˇtsˇi´ vy´beˇr, nezˇ kdyby sˇli nakupovat na mi´stni´ hlavni´ trˇi´du.

Spotrˇebitele´ take´ maji´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby, pokud jde o dodavatele energie. Spotrˇebitele´ v EU by mohli usˇetrˇit azˇ 13 miliard eur, kdyby prˇesˇli na nejlevneˇjsˇi´ dostupny´ tarif elektrˇiny. Nejme´neˇ 14 evropsky´ch energeticky´ch firem je nyni´ aktivni´ch ve vi´ce nezˇ jednom cˇlenske´m sta´teˇ EU.
Nove´ zpu°soby nakupova´ni´ si zˇa´daji´ nove´ zpu°soby rˇesˇeni´ proble´mu°. Pokud prˇestane fungovat novy´ notebook a firma, ktera´ jej prodala, odmi´ta´ vra´tit peni´ze nebo poskytnout na´hradu cˇi opravu, na´sledny´ spor je mozˇne´ vyrˇesˇit rychle, anizˇ by bylo nutne´ ji´t k soudu, a to pomoci´ alternativni´ho rˇesˇeni´ sporu° (ADR).

Spotrˇebitele´ jsou chra´neˇni di´ky pra´vni´m prˇedpisu°m o bezpecˇnosti vy´robku°. Vsˇechny vy´robky na jednotne´m trhu musi´ odpovi´dat specificky´m norma´m a technicky´m specifikaci´m. V prˇi´padeˇ potravin existuji´ harmonizovane´ normy pro hygienu a obaly, pesticidy a obchodova´ni´ s zˇivy´mi zvi´rˇaty a produkty zˇivocˇisˇne´ho pu°vodu.

Volny´ pohyb prˇes hranice vsˇak neplati´ jen pro vy´robky a sluzˇby. Obcˇane´ EU mohou cestovat po veˇtsˇineˇ u´zemi´ EU bez pasu a bez kontrol na hranici´ch. Navi´c maji´ pra´vo zˇi´t, studovat, pracovat,prova´deˇt vy´zkum a odeji´t do du°chodu v ktere´mkoli cˇlenske´m sta´teˇ EU. Do konce roku 2010 tuto mozˇnost vyuzˇilo prˇiblizˇneˇ 13 milionu° lidi´ a po jeden rok nebo vi´ce zˇilo v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´. Takove´ prˇesuny podporuje uzna´va´ni´ veˇtsˇiny diplomu° a odborny´ch kvalifikaci´ zi´skany´ch v jine´ zemi EU.

Di´ky te´to zvy´sˇene´ mobiliteˇ vznikaji´ dynamicke´ trhy pra´ce, je mozˇne´ prˇekona´vat nedostatek kvalifikovany´ch osob a zameˇstnanci mohou rozsˇi´rˇit sve´ zkusˇenosti. Koncem roku 2010 pracovalo prˇiblizˇneˇ 6 milionu° obcˇanu° EU v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´.

Vi´ce nezˇ 2,5 milionu° studentu° se zapojilo do programu Erasmus pro vy´meˇnu studentu° od roku 1987, kdy zacˇal. Dnes studenty v ra´mci programu Erasmus hosti´ vi´ce nezˇ 4000 vysokosˇkolsky´ch instituci´ v 33 zemi´ch.

Mobilitu podporuje take´ jednotny´ trh pro leteckou dopravu. Od roku 1993 se pocˇet spojeni´ v ra´mci EU vi´ce nezˇ zdvojna´sobil. Zvy´sˇeni´ pocˇtu dopravcu° take´ znamena´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby a nizˇsˇi´ ceny pro cestuji´ci´. Pra´vni´ prˇedpisy EU zajisˇtˇuji´ to, zˇe se cestuji´ci´m dosta´va´ spravedlive´ho zacha´zeni´ a jsou respektova´na jejich pra´va.

Obcˇane´, kterˇi´ se steˇhuji´ v ra´mci EU, by nemeˇli prˇiji´t o sva´ pra´va v oblasti socia´lni´ho zabezpecˇeni´. Evropska´ karta zdravotni´ho pojisˇteˇni´ zarucˇuje svy´m drzˇitelu°m prˇi´stup k verˇejne´ zdravotni´ pe´cˇi beˇhem docˇasne´ho pobytu v ktere´koli zemi jednotne´ho trhu.

Zdroj: Evropská komise

Datum: 15.10.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]