Dopis předsedy Komise J. M. Barrosa prezidentu Evropského parlamentu M. Schulzovi

V Bruselu dne 12. září 2012

Vážený pane předsedo Schulzi,

ve své zprávě o stavu Unie jsem dnes přednesl jasnou politickou vizi o její budoucnosti. Výzvy, které zmiňuji, vyžadují od orgánů EU předvídavost, soudržnost a efektivitu. Komise využije svého práva iniciativy a předloží v nadcházejících měsících návrhy, jejichž cílem bude reagovat na výzvy, které jsem ve své řeči zmínil. V tomto dopise vymezím hlavní prvky, kterými se bude řídit příprava pracovního programu Komise na rok 2013 a dále, a to v souladu s rámcovou dohodou mezi Evropským parlamentem a Komisí a v návaznosti na strukturovaný dialog mezi členy Komise a různými parlamentními výbory.

Politickým imperativem všech našich činností je provést takovou reformu evropského hospodářství, která přinese trvalý růst spolu s vysokým počtem pracovních příležitostí. To je zásadní úkol, který se dotýká všech odvětví společnosti. Komise proto dá svému příštímu pracovnímu programu podobu souboru klíčových cílů, kterých pak bude dosaženo prostřednictvím několika konkrétních iniciativ. Tyto cíle vycházejí z úvah Parlamentu o klíčových aktivitách pro budoucnost. Tento dopis by měl být příspěvkem do našeho probíhajícího politického dialogu v rámci přípravy příštího pracovního programu Komise, který bude přijat příští měsíc. Pracovní program bude obsahovat klíčové iniciativy, které by měly být navrženy v letech 2013 – Evropském roce občanů – a 2014, a to až do poloviny roku 2014, kdy proběhnou další volby do Evropského parlamentu. Konkrétněji bude tento program sestaven tak, aby zajistil větší udržitelnost a aby nadále rozvíjel vše, co je potřeba k dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Prioritní oblasti
Následuje indikace činností Komise, které jsou nyní ve fázi realizace. Tyto činnosti budou rovněž předmětem dalšího dialogu mezi našimi orgány. Pracovnímu programu bude dána konečná podoba až po jednání Konference předsedů výborů s Komisí dne 2. října.

Prohloubená a skutečná hospodářská a měnová Unie
V dnešním projevu o stavu Unie jsem ohlásil záměr Komise předložit komplexní návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové Unie. Panuje všeobecná shoda na tom, že je pro budoucnost evropského hospodářství nezbytná. Kombinace bankovní unie, fiskální unie a nezbytných prvků politické unie by byla bezpečnou základnou pro vytváření udržitelného růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Tato témata již rozpracováváme v podobě konkrétních návrhů na jednotný mechanismus dohledu nad bankami, který Komise nedávno přijala a který, společně se stávajícími návrhy kapitálových požadavků pro banky, pojištění vkladů a řešení problémů bank, bude v nadcházejících měsících vyžadovat přednostní péči Evropského parlamentu a Rady. Kromě toho doufám, že budeme moci brzy dokončit přijetí tzv. „dvojbalíčku“ návrhů, který Komise předložila v minulém roce.

K tomu, aby byla hospodářská obnova úspěšná, musí být současně založena na zásadách spravedlnosti a rovnosti. Komise proto zvýší své úsilí při potírání daňových podvodů a úniků, a zajištění, že všechna odvětví odvádí rovný příspěvek do veřejné pokladny. Je nezbytné, aby se Rada co nejdříve dohodla na revidovaném znění směrnice o zdanění příjmů z úspor a na pravomocích, které Komisi umožní vyjednat důslednější dohody o zdanění příjmů z úspor se sousedními zeměmi. Nyní je jasné, že práce na návrhu daně z finančních transakcí, o němž jsem mluvil ve své zprávě o stavu Unie v minulém roce, je zapotřebí urychlit v rámci posílené spolupráce. Komise bude reagovat pozitivně a rychle na jakoukoli žádost v tomto směru.

Příklady budoucích opatření, která je třeba přijmout, zahrnují
• další návrhy na doplnění regulačního rámce pro finanční služby a bankovní unii, např. právní předpisy upravující systémová rizika týkající se nebankovních subjektů a stínového bankovnictví a další opatření k posílení identifikace a prevence rizik v rámci bankovních aktivit
• další rozvoj předběžné koordinace a podpory plánů členských států na reformu jejich hospodářské politiky v kontextu Evropského semestru jakožto součást probíhajícího prohlubování správy hospodářských záležitostí EU
• opatření na podporu poskytování dlouhodobého financování reálné ekonomiky
• akční plán boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům
• návrhy týkající se daňových rájů a agresivního daňového plánování společností
• návrhy týkající se retailového bankovnictví včetně transparentnosti u poplatků a zvyšování schopnosti spotřebitelů změnit banku

Podpora zaměstnanosti a růstu na jednotném trhu a nová průmyslová politika
Klíčovými dvěma výzvami pro Evropu jsou dnes technologický vývoj a globální změny. K tomu, aby se daly využít jako příležitost pro růst, je zapotřebí opatření, kterými se zvýší atraktivita investic do EU a podpoří její podnikatelský duch, aby mohly skutečně vznikat a rozvíjet se nové podniky. Komise bude dále vyvíjet tlak na to, aby bylo možno pomocí reforem plně využít celého potenciálu jednotného trhu, k čemuž má přispět zejména další Akt o jednotném trhu, který bude předložen v říjnu. Komise rovněž v říjnu 2012 předloží návrhy moderní průmyslové politiky, po nichž bude na podzim následovat akční plán rozvoje podnikání v Evropě a koncem roku iniciativa v odvětví automobilového průmyslu. Je třeba plně využít evropského rozměru, pokud se má těžit z potenciálu inovací, potlačovat stigma obchodního selhání a mají se zajistit investice do průmyslových odvětví, která budou v budoucnu základními kameny evropského hospodářství.

V návaznosti na tyto klíčové návrhy by pracovní program mohl rovněž obsahovat iniciativy, jejichž cílem bude:

• nastavit nová pravidla státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace
• zintenzivnit práci v oblasti norem, certifikace a označování
• modernizovat náš přístup k právům duševního vlastnictví
• podnítit a podpořit soukromé investice a přístup ke kapitálu, zejména pro malé a střední podniky
• vyvinout nový evropský přístup k obchodnímu selhání a platební neschopnosti

Zajištění sociální soudržnosti díky investicím do lidí
EU musí dále přijímat opatření na evropské úrovni, která pomohou milionům lidí řešit jejich problémy s nezaměstnaností. Zvláštní pozornost je třeba věnovat mladým lidem, kteří jsou nezaměstnaností značně postiženi. Ve svém přístupu musíme vzít též v úvahu dlouhodobý problém stárnoucí společnosti a potřebu vybavit Evropany globálními dovednostmi, které budou základem rozvoje podniků, a tudíž i zaměstnanosti a naší budoucí prosperity. Podpora zaměstnatelnosti díky zdokonalení evropského trhu práce bude životně důležitá pro obnovení růstu, pro přizpůsobení zmírňujících opatření ve prospěch různých skupin, jako jsou zranitelné či vysoce kvalifikované osoby, a pro větší využití inovací v systémech vzdělávání a odborné přípravy a ve službách zaměstnanosti.

Příklady budoucích opatření, která by mohla být zahrnuta do pracovního programu, jsou iniciativy, jejichž cílem bude:

• provést balíček sociálních investic
• usnadnit volný pohyb pracovníků
• zlepšit přístup na trh práce pro zranitelné skupiny
• rozšířit iniciativu pro mládež na oblast zaměstnanosti a mobility

Vytváření sítí v Evropě
Pro budoucí pozitivní vyhlídky Evropy budou mít ústřední význam efektivní sítě. Je to oblast, v níž je evropský rozměr zvláště důležitým předpokladem úspěchu. Investice do moderní infrastruktury a digitální ekonomiky podněcují růst na celém jednotném trhu. Síťová odvětví v Evropě musí být odolná, zabezpečená a konkurenceschopná a využívat inovací v plné míře. Komise pracuje na tom, aby se Evropané mohli do roku 2015 připojit k síti kdykoli, kdekoli a prostřednictvím jakéhokoli zařízení a aby byla EU do roku 2020 plně propojena všemi sítěmi, nezávisle na hranicích jednotlivých států. Musíme se propojit, abychom byli konkurenceschopní, a musíme vyvinout větší úsilí při vytváření skutečného evropského dopravního prostoru s evropskými pravidly. Komise bude nadále budovat konkurenceschopný a inteligentní dopravní systém účinně využívající zdroje, a to zejména pomocí nového balíčku pro železniční dopravu a iniciativy v oblasti čisté dopravy, které mají být přijaty do konce roku. Budeme rovněž navazovat na naši integrovanou námořní politiku. Pracovní program by mohl obsahovat opatření, jejichž cílem bude:

• využívat technologie k překonávání překážek mezi sítěmi, zajistit větší zabezpečení sítí a poskytnout spotřebitelům širší možnost volby
• uvolnit celé široké pásmo pomocí aktivní politiky EU v oblasti spektra a vytvořit vhodný rámec k využití plného potenciálu tzv. cloud computingu
• zahájit novou fázi jednotného evropského nebe
• sladit režimy DPH s cílem zabránit nerovnostem a usnadnit podnikání v přeshraničním elektronickém obchodu

Udržitelné a účinné využívání zdrojů
Evropské hospodářství bude muset v budoucnu využívat zdroje účinněji a bude muset omezit emise skleníkových plynů. Postup v dané oblasti může rovněž uvolnit potenciál pro inovace, a tudíž i pro růst s přímým vlivem na prosperitu a zaměstnanost.

Pracovní program by mohl zahrnovat iniciativy, jejichž cílem bude:

• vymezit rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky, a poskytnout tak dlouhodobou perspektivu pro investice po roce 2020
• iniciovat technologické příležitosti k podpoře energetické účinnosti v odvětví dopravy
• provést revizi směrnic o kvalitě ovzduší
• umožnit rozvoj inteligentních energetických sítí a inteligentního měření
• navázat na závěry konference Rio +20

Bezpečná a stabilní Evropa
EU je postavena na pevných základech, jimiž jsou základní práva a zásady právního státu. Jedním z největších výdobytků EU je, že našim občanům nabízí svobodu, díky níž mohou žít, cestovat, pracovat a podnikat v ostatních členských státech EU. Postihováním trestné činnosti nebo korupce i účinnou kontrolou našich vnějších hranic tato práva a svobody chráníme. Máme také zodpovědnost – za posílení nástrojů k řešení potenciálně složitých situací souvisejících s migrací, za ochranu zdraví a bezpečnost potravin, za účinnou reakci na katastrofy způsobené člověkem i katastrofy přírodní a za poskytnutí bezpečného přístavu těm, kdo čelí persekuci.

Aktivity, které by měly být součástí pracovního programu, by mohly zahrnovat opatření, jejichž cílem bude:

• boj proti praní peněz a financování terorismu
• zlepšení dostupnosti informací o zápisech v trestním rejstříku
• zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, jehož náplní práce bude ochrana finančních zájmů Unie
• revize směrnice o jaderné bezpečnosti a návrhy týkající se pojištění odpovědnosti za jaderné škody a připravenosti a schopnosti reagovat v případě jaderného nebezpečí
• a zpráva o občanství, která zdůrazní potřebu důraznějších kroků při odstraňování překážek bránících našim občanům ve využívání všech výhod, jež občanství EU nabízí

Evropa jako globální hráč
EU má širokou škálu globálních cílů, od opatrování našich hodnot přes střežení našich hospodářských zájmů po podporu rozvoje. Nejúčinněji může tyto zájmy střežit jednotná EU, hovořící a jednající jako jeden celek. Během období, pro které bude platit příští pracovní program, bude Komise pracovat na:

• realizování naší mnohostranné strategie (finanční pomoc, obchod a mobilita) na podporu politických a hospodářských reforem v našem sousedství
• posílení obchodu a investic se strategickými partnery, jakož i víceodvětvové spolupráce
• přípravě dalších činností k dosažení rozvojových cílů tisíciletí a aktivním vystupování v mezinárodních debatách o globálních rozvojových cílech po roce 2015
• dalším výročním balíčku týkajícím se rozšíření
• zřízení střediska reakce na mimořádné situace, které pomůže našim členským státům vyrovnat se s katastrofami způsobenými člověkem i s katastrofami přírodními a dále posílí schopnost Evropy reagovat na kritické situace ve třetích zemích

Investice do budoucnosti: schválení a plnění prospektivního víceletého finančního rámce
Činnost Komise bude v příštím roce zásadně ovlivněna úsilím o zavedení další generace investic z rozpočtu EU a přípravou na plnění příštího víceletého finančního rámce, který by měl být přijat ještě v tomto roce. Při stanovení rozpočtu a vlastních zdrojů, jež odpovídají daným úkolům, bude role Parlamentu klíčová pro to, aby se maximálně zvýšila schopnost rozpočtu EU přispět ke splnění cílů, a Komise bude s Parlamentem úzce spolupracovat na přijetí všech odvětvových právních přepisů, jež umožní Unii plnit prorůstový, Unii modernizující víceletý rozpočet. Podpora Parlamentu při přijímání iniciativ, jako je nástroj pro propojení Evropy nebo Horizont 2020, bude v této souvislosti zásadní, stejně jako jeho trvalá podpora důkladné zemědělské politiky a soudržnosti.

Posílení demokratické odpovědnosti v Evropské unii
Hlubší integrace vyžaduje další politickou integraci a vysokou úroveň demokratické odpovědnosti. Musíme zaručit účinný demokratický dohled a nadále ujišťovat občany, že tento projekt je jejich projektem – že není jen projektem politických a hospodářských elit. Návrh nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, který předložila Komise a který byl dnes schválen, je významným krokem při vytváření skutečně evropského politického prostoru. Je možno a je třeba učinit v tomto směru ještě více. Jak bylo řečeno v dnešním projevu, Komise si přeje zamýšlet se společně s Evropským parlamentem nad vhodnými opatřeními, která se budou týkat jak parlamentního dohledu nad stávající tvorbou politik, tak i odpovědnosti za ně, s ohledem na vhodný rámec pro příští volby do Evropského parlamentu.

Pracovní program, který vede k cíli
Tyto klíčové cíle budou tvořit rámec pro promítnutí obecných vizí do konkrétních činností v nadcházejících letech. Při konečném výběru jednotlivých iniciativ do svého pracovního programu bude Komise:

• dávat přednost opatřením s největším dopadem na růst a vytváření pracovních míst. Bude volit raději iniciativy, které rychle přinesou výsledky, ale současně budou základem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj. Upřednostňovat se bude provádění nedávno přijatého Paktu pro růst.
• usilovat o to, aby se na úrovni EU i na úrovních vnitrostátních postupovalo společně v zájmu zajištění největších výhod. Proto je prohlubování přístupu Evropa 2020 tak důležité pro dosažení růstu a zaměstnanosti.

Opatření zdůrazněná v pracovním programu představují jako vždy jen část celkové pracovní zátěže Komise. Všechny orgány budou muset na jedné straně upřednostňovat dokončení návrhů, které jsou již v legislativním procesu, a na straně druhé pomáhat při zajištění toho, aby byla přijatá opatření účinně prováděna. Pro Komisi to znamená, že zaměříme své zdroje na návrhy, u nichž může být dosaženo politické dohody do poloviny roku 2014, přičemž uplatníme nejvyšší standardy inteligentní regulace. V tomto kontextu bych rád využil této příležitosti a informoval Vás o záměru Komise vzít zpět svůj návrh nařízení o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb („Monti II“).

Dnešní diskuze o stavu Unie bude dalším důležitým stavebním kamenem našeho dialogu o tom, jak řešit otázku stanovování priorit. S radostí budeme hostit jednání mezi Konferencí předsedů výborů a sborem komisařů dne 2. října. Komise se bude rovněž důkladně zabývat společným usnesením o prioritách Parlamentu na rok 2013, které bylo přijato tento týden. Na značném počtu iniciativ, kterými se Parlament a jeho výbory v nedávné době zabývaly, Komise v současnosti aktivně pracuje, což považuji za důležitý ukazatel našich sbližujících se priorit. Předpokládá se, že některé z těchto iniciativ Komise přijme ještě během tohoto roku.

V posledních několika letech EU prokázala, že je nepostradatelným hráčem v úsilí o vyřešení krize. Společně jsme našli cílená řešení pro bezprostřední naléhavé situace. A přitom jsme měli stále na zřeteli dlouhodobé evropské výzvy. Zavedli jsme nový systém správy hospodářských záležitostí, přepracovali jsme systém finanční regulace a dohledu a jádrem naší činnosti zůstává růst a zaměstnanost. Úzké partnerství mezi našimi institucemi se již osvědčilo. Nyní musíme pokračovat dále a přitom udržovat rovnováhu mezi řádnou správou veřejných financí, strukturálními reformami a cílenými investicemi. Těším se na spolupráci s Parlamentem, jejímž plodem bude efektivní program činností na příští rok.
José Manuel BARROSO

Datum: 12.9.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]