Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu.

Projekt musí být zaměřen na pracovní začleňování osob sociálně vyloučených či vyloučením ohrožených či na odstraňování bariér komplikujících jejich vstup a udržení se na pracovní trh.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
K vhodným aktivitám patří motivace a aktivizaci cílových skupin, poradenské služby, komplexní programy zaměstnanosti s využitím netradičních metod podporujících zaměstnanost, příspěvky na úhradu mzdových holdů a tvorba pracovních míst včetně míst „na zkoušku či podpora udržitelnosti pracovních míst. Důraz projektu by měl být kladen na propojení činností. V každém projektu by měly být zařazeny aktivity spojené s tvorbou či udržením pracovních míst.

CÍLOVÉ SKUPINY
Užitek z projektu musí být určen pro osoby, které vyžadují zvýšenou péči při vstupu na trh práce (osoby do 25 let bez kvalifikace, osoby starší 50 let, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o osobu blízkou, imigranti a azylanti, veteráni válečných konfliktů).
Specifickou podskupinou jsou pak osoby, které potřebují přímou resocializaci (osoby před propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a po ukončení trestu odnětí svobody, osoby do 26 let vyrůstající bez rodin, osoby závislé na návykových látkách).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
O podporu projektu mohou žádat obce, místní a občanské iniciativy, nestátní neziskové organizace a vzdělávací a poradenské organizace. Každý žadatel smí předložit maximálně dvě žádosti, přičemž každá z nich musí mít jiné zaměření.

Celková výše podpory může dosáhnout 0,5 – 6 milionů Kč. Projekt může získat podporu ve výši 100 % oprávněných výdajů projektu.

Projekt může být koncipován jako nejvýše dvouletý a musí být dokončen nejpozději 31. 12. 2013.

Projekt je nutno předložit nejpozději 15. října 2010.

Více informací je k dispozici na http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-gp-3-3-integrace-socialne-vyloucenych

Text výzvy je přílohou tohoto dokumentu.

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 26.7.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]