Ministerstvo hazarduje s budoucností dostupné zdravotní péče, myslí si náměstkyně hejtmana

Pacienty i nemocnice také v našem regionu čeká od pátku velká zatěžkávací zkouška. Nespokojení lékaři a další zdravotní personál totiž řekli jasné ne neúměrným přesčasovým hodinám. Jak jsou na situaci připraveny nemocnice ve Zlínském kraji a v jaké kondici je krajské zdravotnictví o tom jsme si povídali s Olgou Sehnalovou, náměstkyní hejtmana Zlínského kraje pro zdravotnictví.

Jak jsou nemocnice ve Zlínském kraji připravené na krizovou situaci spojenou s protesty lékařů, které vyvolaly změny zákoníku práce a rozšíření počtu „legálních“ přesčasových hodin?

Vedení nemocnic má zmapovánu situaci ohledně výpovědí lékařů z přesčasové práce na každém oddělení a musí nyní přizpůsobit provoz reálným možnostem s co nejmenším dopadem na omezení péče. Protest je celostátní a týká se obrovského množství lékařů, proto se nelze vyhnout dopadům na dostupnost péče, zejména u plánovaných operací a vyšetření. Jde o to, že menší počet přítomných lékařů na pracovišti znamená, že těchto výkonů bude prováděno méně, a proto na ně budou muset pacienti čekat déle. Bez velkého množství přesčasové práce se nemocnice v České republice v současnosti neobejdou, to je realita. Stejně tak ale platí, že žádná z nemocnic nemá kapacitu převzít veškerou péči za jiné nemocnice. Stát ale dlouhodobě selhává v tom, zajistit do nemocnic zdravotnický personál v potřebném množství a struktuře, a ani podmínky pro odborné specializační vzdělávání tomu nijak nepomáhají. Doufám, že kromě platových a mzdových podmínek a adekvátních úhrad ze zdravotního pojištění bude toto jedna ze zásadních věcí, kde musí dojít ke změně. Ministerstvo zdravotnictví skutečně hazarduje s budoucností dostupné zdravotní péče v České republice.

Co konkrétního pacienty od příštího týdne čeká?

Akutní neodkladná péče ve všech nemocnicích Zlínského kraje v prosinci bude pokryta. Obejde se bez potřeby vzájemné výpomoci mezi nemocnicemi, omezení se ale bude týkat části plánované operativy a specializovaných ambulancí. Prioritou je udržení zejména onkologické operativy a vysoce specializované péče v kraji.

Měl Zlínský kraj z pozice zřizovatele krajských nemocnic vůbec nějakou možnost vstoupit do jednání mezi lékaři a ministerstvem zdravotnictví?

Fakticky ne. To, že kraje, jako zřizovatelé regionálních nemocnic nejsou přímými účastníky těchto jednání, považuji za chybu. Jednání probíhá na celostátní úrovni mezi ministerstvem zdravotnictví a zástupci České lékařské komory a odborovými organizacemi. Ministerstvo se nemůže tvářit, že je ministerstvem pouze pro státní fakultní nemocnice. Cokoliv se nyní dojedná nebo nedojedná, má a bude mít na regionální nemocnice zásadní vliv. Redukce péče neznamená nic jiného než méně ošetřených pacientů, což znamená snížení příjmů nemocnic ze zdravotního pojištění, a tedy peněz, ze kterých jsou zaměstnanci nemocnic placeni. Nejen lékaři, ale i ostatní zdravotnický i nezdravotnický personál. Dlouhotrvající protest proto může nemocnice dostat do velkých ekonomických problémů. Legitimní požadavek na stejné ohodnocení všech zdravotníků ve státních i nestátních nemocnicích musí být doprovázen také stejnou výší úhrad za stejné výkony a musí tomu odpovídat úhrady od zdravotních pojišťoven atd.

Na posledním zasedání zastupitelstva Zlínského kraje mluvil hejtman dokonce o možnosti vyhlášení stavu ohrožení. Je pořád něco takového ve hře? Co by se tím změnilo?

Pokud by hrozilo omezení akutní neodkladné péče, kterou by nebylo možné zajistit pro pacienty v jiných zdravotnických zařízeních, pak by takový režim byl nutný. Akutní neodkladná péče ve všech nemocnicích Zlínského kraje však podle informací z nemocnic zajištěna v prosinci bude. Vše další se bude odvíjet opět od dohody ministerstva s protestujícími zdravotníky o podmínkách ukončení protestu. Ministr zdravotnictví a vláda musí situaci skutečně intenzivně řešit a hlavně vyřešit.

Ve zdravotnictví se ročně protočí stovky miliard korun. Z pohledu laika si však odpovědnost za péči mezi sebou přehazuje ministerstvo, pojišťovny, nemocnice či lékaři. Není v tom pak kraj spíš pátým kolem u vozu?

Pro naše zdravotnictví je směrodatný především zákon o zdravotních službách a zákon o veřejném zdravotním pojištění. Z tohoto pohledu jsou kompetence zcela jasné. Zdravotní pojišťovny jsou odpovědné za dostupnost zdravotních služeb, určují smluvní vztahy s jednotlivými poskytovateli, ministerstvo má kompetence ve vzdělávání a má také poslední slovo, pokud jde o finance do zdravotnictví. To znamená, že ministerstvo rozhoduje o tom, kolik peněz ze zdravotního pojištění a jakým mechanismem se rozděluje. Kraje v tomto nemají skutečně žádné přímé kompetence, mohou jen apelovat na to, což opakovaně děláme, aby stát zajistil adekvátní počet zdravotníků k zajištění generační obměny a nastavil spravedlivé podmínky, které nebudou omezovat dostupnost péče v některých regionech. Naše nemocnice se pak jako akciové společnosti ve stoprocentním vlastnictví kraje musí pohybovat v těchto mantinelech. Kraj investuje do nemocničních areálů a může podpořit některé činnosti ve veřejném zájmu, například vzdělávání, stipendijní programy a podobně. Nemocnice z pověření kraje zajišťují i činnosti, které by měli ze zákona zajišťovat praktičtí lékaři, například pohotovosti.

O nedostatku lékařů, ale i zdravotních sester a dalších pracovníků se mluví mnoho let. Proč se podle vás stále nedaří tento problém řešit, natož vyřešit?

V první řadě je to dlouhodobou neschopností státu důsledně řídit zdravotnické školství, a to střední i vysokoškolské podle reálných potřeb českého zdravotnictví. Stejně důležité je vzdělávání postgraduální. Takzvané specializační vzdělávání je zapotřebí vrátit do jasných a předvídatelných kolejí, postavit je na reálné každodenní praxi. Dnes je plné formálních stáží, nucených mnohaměsíčních pobytů na takzvaných vyšších pracovištích, kde se často mladí lékaři nic nového nenaučí a vykonávají naprosto stejnou práci jako na domácím pracovišti. Počet specializací máme nejvyšší v Evropě, proč? I to je jeden z důvodů, proč lékaři nejsou. Jiná věc je, že v současné době jsou v českém zdravotnictví dva druhy zdravotníků. Ti, kteří se veškerých povinností vůči systému zbavili, a pak ti, na které dopadá vše ostatní, včetně nepopulární noční práce. To jsou nemocniční lékaři a další zdravotníci, kteří dospěli do bodu, kdy jim došla trpělivost a řekli dost. Tato disproporce je do očí bijící. Pokud se mluví o tom, že je v Česku nadprůměrný počet lékařů, pak by bylo dobré vědět, ve kterých segmentech, jaké je regionální rozložení, jak daný segment funguje a přispívá k systému jako celku. Není možné, aby někdo vyzobával jen třešinky z velkého koláče zdravotního pojištění. Medicína i celá společnost se také mění, dramaticky vzrostla administrativa, různé nové přístroje a metody jsou často časově náročnější, personální zabezpečení má striktnější pravidla. Výsledkem je, že stejný počet lékařů ošetří menší počet pacientů. I to by se mělo brát v úvahu, když se plánují lidské zdroje ve zdravotnictví. Systém musí fungovat jako celek, který se vzájemně doplňuje.

Zdravotnictví bylo, je a zřejmě i bude pro Zlínský kraj velkým tématem, které se v posledních letech hodně zúžilo na diskuzi o záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích, kterou prosazovalo minulé krajské vedení. S odstupem času, bylo podle Vás správné zastavit tento projekt?

Věřím, že s odstupem času snad prohlédli i mnozí z těch, kterým se utopie nemocnice v Malenovicích líbila. Projekt nebyl pro kraj reálný finančně a znamenal by faktickou stopku pro jakékoliv jiné potřebné investice například v ostatních okresních nemocnicích, ale zdaleka nejen tam.

Jak jste spokojená s postupnou modernizací současné Krajské nemocnice Tomáše Bati? Daří se hejtmanství držet harmonogram, podle kterého by již za pár let mohl ve Zlíně vzniknout nový centrální pavilon?

Postup konzultujeme s vedením nemocnice co čtrnáct dní, harmonogram se daří držet, jak u projekčních, tak u realizačních prací. Každému, kdo se zajímá o to, jak práce postupují, doporučuji sledovat web Budoucnostbatovky.cz.

Díky unijnímu projektu React-EU přitekla do krajského zdravotnictví více než miliarda korun. Kde všude se takto velké investice projevily a na čem konkrétním je pacient pocítí?

Program React-EU byl reakcí na první vlnu covidu, po níž bylo zjevné, že státy EU nejsou dostatečně připraveny na podobnou zátěž. Finance šly na modernizaci přístrojového vybavení všech nemocnic s urgentními příjmy. Tedy i do všech nemocnic ve Zlínském kraji. Podařilo se urychlit obnovu některých přístrojů i pořízení zcela nových. Jsou to stovky položek v každé nemocnici. Od například polohovacích lůžek pro intenzivní péči po nejmodernější přístroje jako jsou lineární urychlovače na onkologii, robotický přistroj na chirurgii v KNTB, nové přístroje pro zobrazovací metody jako jsou nová CT v Kroměříži a Uherském Hradišti, nová magnetická rezonance ve Vsetínské nemocnici. Všechno opravdu nejde vyjmenovat. To samozřejmě znamená přesnější a šetrnější vyšetření i zákroky s menší zátěží pro pacienty, a díky moderním metodám i rychlejší hojení a v neposlední řadě i větší komfort pro pacienty při hospitalizaci. Obnova přístrojů a vybavení je nikdy nekončící proces, a program React-EU byl velkou pomocí.

Uherskohradišťská nemocnice patří k těm, které jsou v rámci své modernizace ze všech nejdále. Nehrozí, že přeci jen při finančních potřebách v jiných nemocnicích nezbydou pro Hradiště peníze na dokončení všech plánovaných změn?

Zlínský kraj je vlastníkem čtyř nemocnic, v každém okresním městě, každá se spádem více než 100 tisíc obyvatel. Do modernizace a obnovy všech těchto nemocnic musí kraj průběžně investovat. Uherskohradišťská nemocnice je i díky vlastní aktivitě a investicím v modernizaci nejdál. V posledních dvou letech se z prostředků Zlínského kraje dokončil nový plicní pavilon a pokračovat se bude kompletní rekonstrukcí takzvané staré interny pro lůžka následné péče a rehabilitace. Finance na tuto akci ve výši cca 600 milionů korun jsou na kraji kompletně zajištěny, už jen čekáme na výběr dodavatele stavby.

Kraj se však nestará jen o „vlastní“ nemocnice, ale snaží se pomáhat také s problémy, které se týkají zajištění primární péče. V čem konkrétně spočívá tato pomoc?

Zajištění primární péče je opět především otázka státu a zdravotních pojišťoven. Situace je ale dlouhodobě katastrofální. Obrovské množství lékařů je v důchodovém věku a nemají své nástupce. Výchově dalších generací se věnuje zlomek z nich. Proto jsme se rozhodli pomoci s motivací lékařů i z pozice kraje. Dotujeme vybavení nových ordinací praktických lékařů, pediatrů, zubařů a dětských psychiatrů, podporujeme školitele z řad praktických lékařů a od nového roku i mladé absolventy, kteří se rozhodnou po škole pro obor praktického lékařství. Chceme také podpořit stáže mediků u zkušených praktických lékařů, aby tento obor lépe poznali ještě během studia. Nefunkční segment primární péče hrozí zahlcením nemocnic, ambulantních specialistů a záchranné služby. A především dopadá pacienty.

Datum: 27.11.2023

Podobné články:

Spondylochirurgie v Baťovce - příběh snad s dobrým koncem 28.2.2024

Před několika měsici nás pobouřilo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví neudělit pracovišti spondylochirurgie Krajské nemocnice T. Bati, které se zabývá operacemi páteře, tzv. statut centra vysoce specializované péče. Zamítnutí bylo zdůvodněno tím, že nemocnice neprovedla požadovaný ...

Obrovské nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče mezi kraji (o Praze ani nemluvě) 13.2.2024

Statistika rozhodně není nuda. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) (a předpokládám, že nejen on) disponuje přesnými daty o zdravotnických kapacitách v jednotlivých odbornostech v krajích, jak v ambulantní, tak v lůžkové péči. Moc za ně děkuji, jednak protože se ...

Odborné společnosti - věc veřejná 31.1.2024

Kdo by se opovážil zpochybnit stanoviska nejvetších odborných kapacit ve zdravotnictví? Ani samo ministerstvo ne. A vlastně, proč by to dělalo? Vždyť odvolávka na to, že tak rozhodly odborné společnosti, je skvělým alibi. My nic, tak to chtějí odborné společnosti. Co specializace, ...

O tom, jak mají rozhodovat odborníci a ne politici 24.1.2024

Tahle myšlenka jistě mnohým mluví z duše a zní zcela logicky. Ale….všechno může být i docela jinak. ...

Ministerstvo hazarduje s budoucností dostupné zdravotní péče, myslí si náměstkyně hejtmana 27.11.2023

Pacienty i nemocnice také v našem regionu čeká od pátku velká zatěžkávací zkouška. Nespokojení lékaři a další zdravotní personál totiž řekli jasné ne neúměrným přesčasovým hodinám. Jak jsou na situaci připraveny nemocnice ve Zlínském kraji a v jaké ...

O co právě přicházíme… 23.11.2023

Zdravotnictví v České republice se pyšnilo a stále pyšní být jedním z nejdostupnějších a nejefektivnějších ve světě, navíc se skvělými medicínskými úspěchy. Nevážíme si toho. ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]